-

تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۱۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری10*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۲۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری20*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۲۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری20*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۳۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری30*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۴۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری40*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۴۰*۴۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری40*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری50*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۶۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری60*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۶۰*۶۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری60*60تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۸۰*۴۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.76 متری80*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۲۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری20*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۳۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری30*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۴۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری40*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۴۰*۴۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری40*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری50*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۶۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری60*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۶۰*۶۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری60*60تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۸۰*۴۰ تهران ۶ متری کارخانه 0.96 متری80*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱ ۴۰*۸۰ تهران ۶ متری کارخانه 16 متری40*80تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 16 متری50*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱ ۶۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 16 متری60*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱ ۶۰*۶۰ تهران ۶ متری کارخانه 16 متری60*60تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۱۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.256 متری10*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۲۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.256 متری20*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۴۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.256 متری40*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۴۰*۴۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.256 متری40*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.256 متری50*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۶۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.256 متری60*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۶۰*۶۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.256 متری60*60تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۵ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.56 متری50*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۵ ۶۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.56 متری60*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۵ ۶۰*۶۰ تهران ۶ متری کارخانه 1.56 متری60*60تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۰٫۷*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری 0.76 متری10*25تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۰٫۹*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 0.96 متری10*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۲۵*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 1.256 متری30*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۲۵*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری 1.256 متری80*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵ * ۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری20*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵ * ۲۵*۲۵ شاخه ۶ متری 1.56 متری25*25تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵* ۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری30*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵* ۴۰*۲۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری40*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۱۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری10*10تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری10*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری10*25تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری40*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری50*50تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۸۰*۴۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری80*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری 16 متری10*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 16 متری20*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 16 متری20*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۲۰*۴۰ شاخه ۶ متری 16 متری40*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری 16 متری30*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری 16 متری40*40تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۵۰*۵۰ شاخه۶ متری 16 متری50*50تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل۰٫۹*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 0.96 متری20*20تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل۱٫۲۵*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری 1.256 متری20*30تهرانکارخانه 589,180 
پروفیل۱٫۵*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری 1.56 متری20*20تهرانکارخانه 589,180