316

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,814,450 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,814,450 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۸۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,861,360 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,814,450 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,814,450 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,814,450 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,814,450 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۸۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,861,360 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۰ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 3,095,890 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۲ اینچ رده ۲۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۲ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 3,048,980 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۶ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 3,396,090 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,814,450 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,843,940 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,814,450 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۲۰ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۳ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,814,450 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۳ اینچ رده ۸۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,861,360 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,814,450 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,814,450 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۴ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,814,450 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۶ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,908,260 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۶ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,908,260 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۸ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 3,002,080 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۸ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 3,002,080