3105

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک 1شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,934,260 
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۲۰۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک 1شیت1200*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,934,260 
ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک 1.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,934,260 
ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ شیت ۱۲۰۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک 1.5شیت1200*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,934,260 
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک 2شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,934,260 
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۲۰۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک 2شیت1200*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,934,260 
ورق آلومینیوم آجدار ۲٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک 2.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,934,260 
ورق آلومینیوم آجدار ۲٫۵ شیت ۱۲۰۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک 2.5شیت1200*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,934,260 
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک 3شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,943,500 
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۲۰۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک 3شیت1200*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,943,500 
ورق آلومینیوم آجدار ۴ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک 4شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,943,500 
ورق آلومینیوم آجدار ۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک 5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,943,500 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 0.3رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.3شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.3شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۴ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 0.4رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.4شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.4شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 0.5رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد عرض ۱۲۵۰ 0.5رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 0.6رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد عرض ۱۲۰۰ 0.6رولعرض 1200نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.6شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.6شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 0.7رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد عرض ۱۲۵۰ 0.7رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.7شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.7شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۸ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 0.8رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۸ ابعاد عرض ۱۲۵۰ 0.8رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.8شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 0.8شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 1رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد عرض ۱۲۵۰ 1رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 1شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 1شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 1.25رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد عرض ۱۲۵۰ 1.25رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 1.25شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 1.25شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۵ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 1.5رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 1.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 1.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 1.6شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 2رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 2شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 2شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 2.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 2.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,942,350 
ورق آلومینیوم ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 3شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,946,920 
ورق آلومینیوم ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 3شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,946,920 
ورق آلومینیوم ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 4شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,946,920 
ورق آلومینیوم ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 4شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,946,920 
ورق آلومینیوم ضخامت ۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 7شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 2,032,300 
ورق آلومینیوم ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 8شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 2,032,300