304

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۱۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 0.66 متری-WN--WN--WN- 2,541,160 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۱۰ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 1.56 متری-WN--WN--WN- 1,634,730 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۱۰۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 0.66 متری-WN--WN--WN- 2,541,160 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۱۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 0.66 متری-WN--WN--WN- 2,541,160 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۱۶ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 0.66 متری-WN--WN--WN- 2,541,160 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۱۹ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 0.66 متری-WN--WN--WN- 2,541,160 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۲۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 0.66 متری-WN--WN--WN- 2,541,160 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۲۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 0.66 متری-WN--WN--WN- 2,541,160 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۲۵ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 0.66 متری-WN--WN--WN- 2,541,160 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۳۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 0.66 متری-WN--WN--WN- 2,541,160 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۳۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 0.66 متری-WN--WN--WN- 2,541,160 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۳۸ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 0.66 متری-WN--WN--WN- 2,541,160 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۳۸ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 1.56 متری-WN--WN--WN- 1,634,730 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۴۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 0.66 متری-WN--WN--WN- 2,541,160 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 0.66 متری-WN--WN--WN- 2,541,160 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 1.56 متری-WN--WN--WN- 1,634,730 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 1.56 متری-WN--WN--WN- 1,634,730 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 1.56 متری-WN--WN--WN- 1,634,730 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۲ میلیمتر 26 متری-WN--WN--WN- 1,634,730 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۷۶ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 0.66 متری-WN--WN--WN- 2,541,160 
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۸ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 0.66 متری-WN--WN--WN- 2,541,160 
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۱۶ ضخامت ۱ میلیمتر 16 متری-WN--WN--WN- 1,568,930 
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۲۵ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 1.56 متری-WN--WN--WN- 1,568,930 
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۳۸ ضخامت ۱ میلیمتر 16 متری-WN--WN--WN- 1,568,930 
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۱ میلیمتر 16 متری-WN--WN--WN- 1,568,930 
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 1.5شیت-WN--WN--WN- 1,568,930 
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۱ میلیمتر 16 متری-WN--WN--WN- 1,568,930 
لوله استنلس استیل صنایع غذایی ۳۰۴ سایز ۱۰۲ ضخامت ۱ میلیمتر 16 متری-WN--WN--WN- 1,568,930 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۸۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,735,580 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ رده ۸۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,735,580 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ رده ۸۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,735,580 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۸۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,735,580 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,045,160 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,232,790 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۸ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۸۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,735,580 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳ اینچ رده ۸۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,735,580 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۸۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,735,580 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,669,910 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۸۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,735,580 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۵ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,763,720 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۵ اینچ رده ۸۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,810,630 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۵ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,763,720 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۶ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,763,720 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۶ اینچ رده ۴۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 1,857,540 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۸ اینچ رده ۱۰ -WN-6 متری-WN--WN--WN- 2,138,980 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 0.7شیت1220*2440-WN--WN- 23,929,580 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 0.7شیت1220*2440-WN--WN- 25,365,350 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 0.7شیت1220*2440-WN--WN- 26,322,530 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 0.8شیت1220*2440-WN--WN- 26,801,120 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 0.8شیت1220*2440-WN--WN- 28,715,490 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 0.8شیت1220*2440-WN--WN- 29,672,660 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 0.4استیل1220*2440-WN--WN- 14,357,760 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 0.4شیت1220*2440-WN--WN- 13,400,580 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 0.4شیت1220*2440-WN--WN- 14,836,350 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 0.5شیت1220*2440-WN--WN- 18,665,080 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 0.5شیت1220*2440-WN--WN- 17,037,870 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 0.5شیت1220*2440-WN--WN- 18,186,480 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 0.6شیت1220*2440-WN--WN- 20,100,850 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 0.6شیت1220*2440-WN--WN- 22,493,810 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 0.6شیت1220*2440-WN--WN- 21,536,620 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 1شیت1220*2440-WN--WN- 35,894,350 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 1شیت1220*2440-WN--WN- 37,330,120 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 1شیت1220*2440-WN--WN- 33,501,390 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 1.25شیت1220*2440-WN--WN- 45,466,160 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 1.25شیت1220*2440-WN--WN- 46,901,930 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 1.5شیت1220*2440-WN--WN- 53,602,210 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 1.5شیت1220*2440-WN--WN- 55,516,570 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر 1.5شیت1220*2440-WN--WN- 50,730,660 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر 16 متری20*20-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر 1.56 متری20*20-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر 16 متری20*30-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر 1.56 متری20*30-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۳۰*۳۰ میلیمتر 16 متری30*30-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۳۰*۳۰ میلیمتر 1.56 متری30*30-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۳۰*۳۰ میلیمتر 1.56 متری30*30-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۴۰*۴۰ میلیمتر 16 متری40*40-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۲ عرض ۴۰*۸۰*۲ میلیمتر 26 متری40*80*2-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲ میلی متر 26 متری100*100-WN--WN- 1,735,580 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۳ میلی متر 36 متری100*100-WN--WN- 1,735,580 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۱۰۰*۵۰ ضخامت ۳ میلی متر 36 متری100*50-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر 16 متری20*20-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 1.56 متری20*20-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میلی متر 26 متری20*20-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۳۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 1.56 متری20*30-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ میلی متر 26 متری20*30-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۴۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 1.56 متری20*40-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ میلی متر 26 متری20*40-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۵*۵۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 1.56 متری25*50-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۳۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 1.56 متری30*30-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ میلی متر 26 متری30*30-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۱ میلی متر 16 متری40*40-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ میلی متر 26 متری40*40-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۲٫۵ میلی متر 2.56 متری40*40-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۶۰ ضخامت ۳ میلی متر 36 متری40*60-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۸۰*۲ ضخامت ۲ میلی متر 26 متری40*80*2-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۶۰*۶۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 1.56 متری60*60-WN--WN- 1,407,230 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۸۰ *۸۰ ضخامت ۳ میلی متر 36 متری80 *80-WN--WN- 1,407,230