1050

تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس 1شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار 1شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس 1شیت1250*2500آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس 1.5شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس 1.5شیت1250*2500آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس 2شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار 2شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس 2شیت1250*2500آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار ۲٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس 2.5شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار ۲٫۵ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس 2.5شیت1250*2500آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس 3شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار 3شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس 3شیت1250*2500آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.4شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.5شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.5شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.6شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.6شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.7شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 0.8شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 1شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 1شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 12شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۱۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 14شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 15شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 2شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 2شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 3شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 3شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 5رول1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 6شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران تماس بگیرید