پروفیل مبلی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامآلیاژابعادضخامتحالتبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۱۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه -10*200.76 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۲۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه -20*200.76 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۲۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه -20*300.76 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۳۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه -30*300.76 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۴۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه -40*200.76 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۴۰*۴۰ تهران ۶ متری کارخانه -40*400.76 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه -50*300.76 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۶۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه -60*300.76 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۶۰*۶۰ تهران ۶ متری کارخانه -60*600.76 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۷ ۸۰*۴۰ تهران ۶ متری کارخانه -80*400.76 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۲۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه -20*300.96 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۳۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه -30*300.96 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۴۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه -40*200.96 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۴۰*۴۰ تهران ۶ متری کارخانه -40*400.96 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه -50*300.96 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۶۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه -60*300.96 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۶۰*۶۰ تهران ۶ متری کارخانه -60*600.96 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۰٫۹ ۸۰*۴۰ تهران ۶ متری کارخانه -80*400.96 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱ ۴۰*۸۰ تهران ۶ متری کارخانه -40*8016 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه -50*3016 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱ ۶۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه -60*3016 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱ ۶۰*۶۰ تهران ۶ متری کارخانه -60*6016 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۱۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه -10*201.256 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۲۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه -20*201.256 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۴۰*۲۰ تهران ۶ متری کارخانه -40*201.256 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۴۰*۴۰ تهران ۶ متری کارخانه -40*401.256 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه -50*301.256 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۶۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه -60*301.256 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۲۵ ۶۰*۶۰ تهران ۶ متری کارخانه -60*601.256 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۵ ۵۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه -50*301.56 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۵ ۶۰*۳۰ تهران ۶ متری کارخانه -60*301.56 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل مبلی ۱٫۵ ۶۰*۶۰ تهران ۶ متری کارخانه -60*601.56 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۰٫۷*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری -10*250.76 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۰٫۹*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری -10*200.96 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۲۵*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری -30*301.256 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۲۵*۴۰*۸۰ شاخه ۶ متری -80*401.256 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵ * ۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری -20*301.56 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵ * ۲۵*۲۵ شاخه ۶ متری -25*251.56 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵* ۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری -30*301.56 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵* ۴۰*۲۰ شاخه ۶ متری -40*201.56 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۱۰ شاخه ۶ متری -10*101.56 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری -10*201.56 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۲۵*۱۰ شاخه ۶ متری -10*251.56 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری -40*401.56 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۵۰*۵۰ شاخه ۶ متری -50*501.56 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱٫۵*۸۰*۴۰ شاخه ۶ متری -80*401.56 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۱۰*۲۰ شاخه ۶ متری -10*2016 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری -20*2016 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری -20*3016 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۲۰*۴۰ شاخه ۶ متری -40*2016 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۳۰*۳۰ شاخه ۶ متری -30*3016 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۴۰*۴۰ شاخه ۶ متری -40*4016 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل ۱*۵۰*۵۰ شاخه۶ متری -50*5016 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل۰٫۹*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری -20*200.96 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل۱٫۲۵*۲۰*۳۰ شاخه ۶ متری -20*301.256 متریتهرانکارخانه 589,180 
پروفیل۱٫۵*۲۰*۲۰ شاخه ۶ متری -20*201.56 متریتهرانکارخانه 589,180