پروفیل استنلس استیل صنعتی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامابعادضخامتآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۲ میلی متر 100*10023046 متریکیلوگرم 2,740,570 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۱۰۰*۱۰۰ ضخامت ۳ میلی متر 100*10033046 متریکیلوگرم 2,740,570 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۱۰۰*۵۰ ضخامت ۳ میلی متر 100*5033046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱ میلی متر 20*2013046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 20*201.53046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۲۰ ضخامت ۲ میلی متر 20*2023046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۳۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 20*301.53046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۳۰ ضخامت ۲ میلی متر 20*3023046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۴۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 20*401.53046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۰*۴۰ ضخامت ۲ میلی متر 20*4023046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۲۵*۵۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 25*501.53046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۳۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 30*301.53046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۳۰*۳۰ ضخامت ۲ میلی متر 30*3023046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۱ میلی متر 40*4013046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۲ میلی متر 40*4023046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۴۰ ضخامت ۲٫۵ میلی متر 40*402.53046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۶۰ ضخامت ۳ میلی متر 40*6033046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۴۰*۸۰*۲ ضخامت ۲ میلی متر 40*80*223046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۶۰*۶۰ ضخامت ۱٫۵ میلی متر 60*601.53046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ابعاد ۸۰ *۸۰ ضخامت ۳ میلی متر 80 *8033046 متریکیلوگرم 2,412,220