پروفیل استنلس استیل دکوراتیو

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامابعادضخامتآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر 20*2013046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر 20*201.53046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر 20*3013046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر 20*301.53046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۳۰*۳۰ میلیمتر 30*3013046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۳۰*۳۰ میلیمتر 30*301.53046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ عرض ۳۰*۳۰ میلیمتر 30*301.53046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ عرض ۴۰*۴۰ میلیمتر 40*4013046 متریکیلوگرم 2,412,220 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۲ عرض ۴۰*۸۰*۲ میلیمتر 40*80*223046 متریکیلوگرم 2,412,220 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامابعادضخامتآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر 20*2012016 متریکیلوگرم 2,093,030 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۲۰ میلیمتر 20*201.52016 متریکیلوگرم 2,093,030 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر 20*3012016 متریکیلوگرم 2,093,030 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۳۰ میلیمتر 20*301.52016 متریکیلوگرم 2,093,030 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱ عرض ۲۰*۴۰ میلیمتر 20*4012016 متریکیلوگرم 2,093,030 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱٫۵ عرض ۲۰*۴۰ میلیمتر 20*401.52016 متریکیلوگرم 2,093,030 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱ عرض ۴۰*۴۰ میلیمتر 40*4012016 متریکیلوگرم 2,093,030 
پروفیل استنلس استیل دکوراتیو ۲۰۱ ضخامت ۱٫۵ عرض ۴۰*۴۰ میلیمتر 40*401.52016 متریکیلوگرم 2,093,030