قیمت پروفیل ساختمانی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
پروفیل ۴۰*۲۰ ۲ کارخانه ۶ متری 40*2026 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۴۰*۸۰ ۲ کارخانه ۶ متری 40*8026 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۵۰*۳۰ ۲ کارخانه ۶ متری 50*3026 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۵۰*۵۰ ۲ کارخانه ۶ متری 50*5026 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۵۰۷ ۲ کارخانه ۶ متری 50726 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۵۰۸ ۲ کارخانه ۶ متری 50826 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۵۰۹ ۲ کارخانه ۶ متری 50926 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۶۰*۳۰ ۲ کارخانه ۶ متری 60*3026 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۶۰*۶۰ ۲ کارخانه ۶ متری 60*6026 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۸۰*۸۰ ۲ کارخانه ۶ متری 80*8026 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل 10*20 2 6 متری 10*2026 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل 20*20 2 6 متری 20*2026 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل 20*30 2 6 متری 20*3026 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل 30*30 2 6 متری 30*3026 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل 40*40 2 6 متری 40*4026 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ۲٫۵ کارخانه ۶ متری 100*1002.56 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۴۰*۴۰ ۲٫۵ کارخانه ۶ متری 40*402.56 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۵۰*۳۰ ۲٫۵ کارخانه ۶ متری 50*302.56 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۵۰*۵۰ ۲٫۵ کارخانه ۶ متری 50*502.56 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۶۰*۳۰ ۲٫۵ کارخانه ۶ متری 60*302.56 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۶۰*۶۰ ۲٫۵ کارخانه ۶ متری 60*602.56 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۷۰*۷۰ ۲٫۵ کارخانه ۶ متری 70*702.56 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۸۰*۸۰ ۲٫۵ کارخانه ۶ متری 80*802.56 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۹۰*۹۰ ۲٫۵ کارخانه ۶ متری 90*902.56 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل 80*40 2.5 6 متری 80*402.56 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
پروفیل ۱۰۰*۱۰۰ ۳ کارخانه ۶ متری 100*10036 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ۳ کارخانه ۱۲متری 140*140312 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۵۰*۵۰ ۳ کارخانه ۶ متری 50*5036 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۸۰*۸۰ ۳ کارخانه ۶ متری 80*8036 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۹۰*۹۰ ۳ کارخانه ۶ متری 90*9036 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل 120*120 3 12متری 120*120312 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل 60*60 3 6 متری 60*6036 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل 70*70 3 6 متری 70*7036 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
پروفیل ۱۰۰*۵۰ ۴ کارخانه ۶ متری 100*5046 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۱۲۰*۱۲۰ ۴ کارخانه ۱۲متری 120*120412 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل ۱۴۰*۱۴۰ ۴ کارخانه ۱۲متری 140*140412 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل ۸۰*۶۰ ۴ کارخانه ۶ متری 80*6046 متریکارخانهکیلوگرم 348,980 
پروفیل 60*100 4 6 متری 60*10046 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل 60*60 4 6 متری 60*6046 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل 70*70 4 6 متری 70*7046 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل 80*40 4 6 متری 80*4046 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
پروفیل 90*90 4 6 متری 90*9046 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید