قیمت پروفیل زد (Z)

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامارتفاعضخامتطولواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
پروفیلZ 2.5 Z*14 اصفهان 6 متری بنگاه اصفهان(پانچ) Z*142.56 متریکیلوگرماصفهان تماس بگیرید
پروفیلZ 2.5 Z*14 تهران 6 متری بنگاه تهران Z*142.56 متریکیلوگرمتهران تماس بگیرید
پروفیلZ 2.5 Z*16 اصفهان 6 متری بنگاه اصفهان(پانچ) Z*162.56 متریکیلوگرماصفهان تماس بگیرید
پروفیلZ 2.5 Z*16 تهران 6 متری بنگاه تهران Z*162.56 متریکیلوگرمتهران تماس بگیرید
پروفیلZ 2.5 Z*18 اصفهان طول سفارشی Z*182.5طول سفارشیکیلوگرماصفهان تماس بگیرید
پروفیلZ 2.5 Z*18 تهران 6 متری بنگاه تهران Z*182.56 متریکیلوگرمتهران تماس بگیرید
پروفیلZ 2.5 Z*20 اصفهان طول سفارشی Z*202.5طول سفارشیکیلوگرماصفهان تماس بگیرید
پروفیلZ 2.5 Z*20 تهران 6 متری بنگاه تهران Z*202.56 متریکیلوگرمتهران تماس بگیرید
پروفیلZ 2.5 Z*22 اصفهان طول سفارشی Z*222.5طول سفارشیکیلوگرماصفهان تماس بگیرید
پروفیلZ 2.5 Z*22 تهران 6 متری بنگاه تهران Z*222.56 متریکیلوگرمتهران تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامارتفاعضخامتطولواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
پروفیلZ تهران-۳-۶ متری– بنگاه تهران Z*1636 متریکیلوگرمتهران 362,580 
پروفیلZ 3 Z*14 اصفهان 6 متری بنگاه اصفهان (پانچ) Z*1436 متریکیلوگرماصفهان تماس بگیرید
پروفیلZ 3 Z*14 تهران 6 متری بنگاه تهران Z*1436 متریکیلوگرمتهران تماس بگیرید
پروفیلZ 3 Z*16 اصفهان 6 متری بنگاه اصفهان Z*1636 متریکیلوگرماصفهان تماس بگیرید
پروفیلZ 3 Z*16 اصفهان 6 متری بنگاه اصفهان(پانچ) Z*1636 متریکیلوگرماصفهان تماس بگیرید
پروفیلZ 3 Z*18 اصفهان طول سفارشی Z*183طول سفارشیکیلوگرماصفهان تماس بگیرید
پروفیلZ 3 Z*18 تهران 6 متری بنگاه تهران Z*1836 متریکیلوگرمتهران تماس بگیرید
پروفیلZ 3 Z*20 اصفهان طول سفارشی Z*203طول سفارشیکیلوگرماصفهان تماس بگیرید
پروفیلZ 3 Z*20 تهران 6 متری بنگاه تهران Z*2036 متریکیلوگرمتهران تماس بگیرید
پروفیلZ 3 Z*22 اصفهان طول سفارشی Z*223طول سفارشیکیلوگرماصفهان تماس بگیرید
پروفیلZ 3 Z*22 تهران 6 متری بنگاه تهران Z*2236 متریکیلوگرمتهران تماس بگیرید