ورق کرکره گالوانیزه

تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامضخامتابعادعرضبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه 601/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه 501×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه 601×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره آبی 5015 فولاد مبارکه 601/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره آبی 5015 فولاد مبارکه 501/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سبز فولاد مبارکه 601/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سبز فولاد مبارکه 501×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره سبز فولاد مبارکه 601×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره سبز 6024 فولاد مبارکه 501/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفید فولاد مبارکه 601/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفید فولاد مبارکه 501×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره سفید فولاد مبارکه 601×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره سفید 9016 فولاد مبارکه 601/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفید 9016 فولاد مبارکه 501/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز فولاد مبارکه 601/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز فولاد مبارکه 501×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز فولاد مبارکه 601×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز 3000 فولاد مبارکه 601/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز 3000 فولاد مبارکه 501/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قهوه ای (8017) فولاد مبارکه 501/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی فولاد مبارکه 601/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی فولاد مبارکه 601×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی فولاد مبارکه 501×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی 1028 فولاد مبارکه 601/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی 2004 فولاد مبارکه 501/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره پرتقالی 1028 فولاد مبارکه 501/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره کرم 9001 فولاد مبارکه 501/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره گالوانیزه فولاد انبار اصفهان 501/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره گالوانیزه فولاد انبار تهران 501/25×طول درخواستی-فولاد مبارکهکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامضخامتابعادعرضبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق کرکره آبی 5015 چین 0.41.25-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره آبی 5015 چین 0.471-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره بنفش 4005 چین 0.41.25-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سبز 6024 چین 0.41.25-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سبز 6024 چین 0.471-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفال 8004 چین 0.471-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفال 8004 چین 0.41.25-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفید 9016 چین 0.41.25-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفید 9016 چین 0.471-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره صورتی 4003 چین 0.41.25-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز 3000 چین 0.41.25-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز 3000 چین 0.471-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قهوه ای سوخته 8017 چین 0.41.25-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قهوه ای 8017 چین 0.471-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی 2004 چین 0.41.25-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی 2004 چین 0.471-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره پرتقالی 1028 چین 0.41.25-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره پرتقالی 1028 چین 0.471-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره کرم 9001 چین 0.41.25-چینکرکرهبنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامضخامتابعادعرضبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 50 میلیمتر عرض 1 متر 50-1شهرکردکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 50 میلیمتر عرض 1.25 متر 50-1.25شهرکردکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 60 میلیمتر عرض 1 متر 60-1شهرکردکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 60 میلیمتر عرض 1.25 متر 60-1.25شهرکردکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 70 میلیمتر عرض 1 متر 70-1شهرکردکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 70 میلیمتر عرض 1.25 متر 70-1.25شهرکردکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 80 میلیمتر عرض 1 متر 80-1شهرکردکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 80 میلیمتر عرض 1.25 متر 80-1.25شهرکردکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 90 میلیمتر عرض 1 متر 90-1شهرکردکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید
ورق کرکره شهرکرد ضخامت 90 میلیمتر عرض 1.25 متر 90-1.25شهرکردکرکرهبنگاه اصفهان تماس بگیرید