ورق قلع اندود

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش
نامضخامتابعادبرندمحل بارگیریحالتقیمتعملیات
قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه ۹۲۴*۸۰۱ شیت بنگاه تهران 0.17924*801فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران 0.17925*822فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۷۹۷*۷۹۳ شیت بنگاه تهران 0.18797*793فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۸۶۲*۷۶۶ شیت بنگاه تهران 0.18862*766فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۸۶۷*۷۶۶ شیت بنگاه تهران 0.18867*766فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران 0.18925*822فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران 0.18925*822فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۴۲*۸۸۶ شیت بنگاه تهران 0.18942*886فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۴۲*۹۲۰ شیت بنگاه تهران 0.18942*920فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۹ فولاد مبارکه ۹۴۲*۸۸۶ شیت بنگاه تهران 0.19942*886فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۲۲ فولاد مبارکه ۶۲۶*۸۰۰ شیت بنگاه تهران 0.22626*800فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۴*۹۰۲ شیت بنگاه تهران 0.23614*902فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۴*۹۱۰ شیت بنگاه تهران 0.23614*910فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۸*۹۸۶ شیت بنگاه تهران 0.23618*986فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۲۵ فولاد مبارکه ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران 0.25765*765فولاد مبارکهبنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش
نامضخامتابعادبرندمحل بارگیریحالتقیمتعملیات
قلع اندود ۰٫۱۷ توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران 0.17765*765توان آور آسیابنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۷ توان آور آسیا ۹۲۴*۸۰۱ شیت بنگاه تهران 0.17924*801توان آور آسیابنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران 0.18765*765توان آور آسیابنگاه تهرانشیت تماس بگیرید
قلع اندود ۰٫۱۸ توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران 0.18765*765توان آور آسیابنگاه تهرانشیت تماس بگیرید