قیمت ورق روغنی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 ساعت پیش
نامضخامتابعادبرندگریدمحل بارگیریحالتقیمتعملیات
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.41000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.51000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 491,740 
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.51250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 489,930 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.61000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 516,210 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.61250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 499,900 
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.71250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 479,950 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.81000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 479,950 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.81250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 479,950 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.91000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 480,860 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.91250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 480,860 
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 11000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 485,390 
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 11250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 485,390 
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.251000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 485,390 
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.251250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 486,300 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.51000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 484,940 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.51250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 488,110 
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 21000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 487,200 
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 21250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 487,680 
ورق روغنی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 2.51000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 ساعت پیش
نامضخامتابعادبرندگریدمحل بارگیریحالتقیمتعملیات
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.41000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 509,870 
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.41250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 509,870 
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.51000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 490,830 
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.51250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 490,830 
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.61000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 493,560 
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.61250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 493,560 
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.71000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 475,430 
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.71250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 475,430 
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.81000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 476,330 
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.81250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 476,330 
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.91000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 479,950 
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.91250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 479,950 
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول st12 بنگاه تهران 11000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 473,610 
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 11250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 473,610 
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.251000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 475,880 
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.251250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 475,430 
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.51000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 479,050 
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.51250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 478,140 
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 21000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 486,300 
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 21250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 487,200 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 ساعت پیش
نامضخامتابعادبرندگریدمحل بارگیریحالتقیمتعملیات
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.41000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 503,520 
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.41000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.51000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 470,170 
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.51000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.51250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 469,980 
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.51250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.61000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 498,080 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.61000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.61250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 498,080 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.61250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.71000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 482,680 
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.71000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.71250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 482,680 
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.71250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.81000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 469,980 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.81000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.81250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 469,980 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.81250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.91000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 469,980 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.91000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.91250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 469,980 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.91250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 11000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 472,710 
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 11000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 11250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 475,430 
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 11250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.21000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 471,350 
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 1.21000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.21250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 474,520 
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 1.21250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.51000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 472,710 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 1.51000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.51250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 476,330 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 1.51250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 21000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 485,390 
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 21000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 21250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 485,390 
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 21250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید