قیمت ورق روغنی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتابعادبرندگریدمحل بارگیریحالتقیمتعملیات
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.41000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.51000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 303,650 
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.51250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 303,650 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.61000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 280,090 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.61250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 278,280 
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.71250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 267,400 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.81000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 265,580 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.81250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 265,580 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.91000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 264,680 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.91250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 264,680 
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 11000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 267,400 
ورق روغنی ۱ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 11250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 267,400 
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.251000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 264,680 
ورق روغنی ۱٫۲۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.251250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 267,400 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.51000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 264,680 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.51250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 272,350 
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 21000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 268,300 
ورق روغنی ۲ فولاد مبارکه ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 21250فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول 272,860 
ورق روغنی ۲٫۵ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 2.51000فولاد مبارکهST12بنگاه تهرانرول تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتابعادبرندگریدمحل بارگیریحالتقیمتعملیات
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.41000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 308,640 
ورق روغنی ۰٫۴ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.41250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 308,640 
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.51000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 297,760 
ورق روغنی ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.51250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 297,760 
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.61000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 276,010 
ورق روغنی ۰٫۶ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.61250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 276,010 
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.71000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 265,130 
ورق روغنی ۰٫۷ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.71250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 265,130 
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.81000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 261,500 
ورق روغنی ۰٫۸ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.81250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 261,500 
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.91000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 260,600 
ورق روغنی ۰٫۹ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.91250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 260,600 
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۰۰۰ رول st12 بنگاه تهران 11000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 261,500 
ورق روغنی ۱ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 11250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 261,500 
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.251000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 261,500 
ورق روغنی ۱٫۲۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.251250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 261,500 
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.51000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 261,500 
ورق روغنی ۱٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.51250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 261,500 
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 21000هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 265,130 
ورق روغنی ۲ هفت الماس ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 21250هفت الماسST12بنگاه تهرانرول 265,130 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتابعادبرندگریدمحل بارگیریحالتقیمتعملیات
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.41000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 308,640 
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.41000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.51000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 297,760 
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.51000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.51250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 297,760 
ورق روغنی ۰٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.51250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.61000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 276,010 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.61000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.61250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 276,010 
ورق روغنی ۰٫۶ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.61250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.71000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 265,130 
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.71000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.71250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 265,130 
ورق روغنی ۰٫۷ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.71250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.81000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 262,410 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.81000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.81250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 262,410 
ورق روغنی ۰٫۸ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.81250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.91000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 260,600 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 0.91000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 0.91250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 260,600 
ورق روغنی ۰٫۹ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 0.91250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 11000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 261,500 
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 11000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 11250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 261,500 
ورق روغنی ۱ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 11250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.21000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 261,500 
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 1.21000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.21250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 261,500 
ورق روغنی ۱٫۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 1.21250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.51000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 261,500 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 1.51000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 1.51250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 261,500 
ورق روغنی ۱٫۵ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 1.51250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران 21000فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 265,130 
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه 21000فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 بنگاه تهران 21250فولاد غربST12بنگاه تهرانرول 265,130 
ورق روغنی ۲ فولاد غرب ۱۲۵۰ رول ST12 کارخانه 21250فولاد غربST12کارخانهرول تماس بگیرید