قیمت ورق ST52

تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 6فولاد مبارکهرول1500کارخانه 218,810 
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 6فولاد مبارکهشیت6000*1500بنگاه تهران 224,350 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ST52 4 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت ST52 کارخانه 4فولاد مبارکهشیت6000*1500کارخانه تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ST52 5 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت ST52 کارخانه 5فولاد مبارکهشیت6000*1500کارخانه تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق صنعتی 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 8فولاد مبارکهرول1500کارخانه 218,810 
ورق ST52 8 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 8فولاد مبارکهشیت6000*1500بنگاه تهران 224,350 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 10اکسین اهوازفابريك2000*6000کارخانه 242,620 
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 10فولاد مبارکهرول1500کارخانه 218,810 
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 10فولاد مبارکهشیت6000*1500بنگاه تهران 222,530 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ST52 12 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران 12اکسین اهوازفابريك12000*2000بنگاه تهران 247,210 
ورق ST52 12 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانه 12اکسین اهوازشیت2000*6000کارخانه 247,210 
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 12فولاد مبارکهرول1500کارخانه 216,100 
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 12فولاد مبارکهشیت6000*1500بنگاه تهران 230,780 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 15اکسین اهوازفابريك2000*6000کارخانه 242,620 
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 15فولاد مبارکهرول1500کارخانه 215,190 
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران 15فولاد مبارکهشیت6000*1500بنگاه تهران 234,400 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ST52 16 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانه 16اکسین اهوازشیت2000*6000کارخانه تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ST52 20 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 20اکسین اهوازفابريك6000*2000کارخانه 250,860 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ST52 30 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 30اکسین اهوازفابريك6000*2000کارخانه 250,860 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ST52 25 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 25اکسین اهوازفابريك6000*2000کارخانه 250,860 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ST52 35 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 35اکسین اهوازفابريك6000*2000کارخانه 272,840 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ST52 40 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 40اکسین اهوازفابريك12000*2000کارخانه 267,340 
ورق ST52 40 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 40اکسین اهوازفابريك6000*2000کارخانه 267,340 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ST52 50 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 50اکسین اهوازفابريك2000*6000کارخانه 249,950