قیمت ورق CK45

تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامابعادضخامتبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر 6*210اکسینشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر 6*210روسشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر 6*210کرهشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 12 میلیمتر به طول*212اکسینشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 12 میلیمتر 6*212روسشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 12 میلیمتر 6*212کرهشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 15 میلیمتر به طول*215اکسینشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 15 میلیمتر 6*215روسشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 15 میلیمتر 6*215کرهشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 20 میلیمتر به طول*220اکسینشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 20 میلیمتر 6*220روسشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 20 میلیمتر 6*220کرهشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 25 میلیمتر به طول*225اکسینشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 25 میلیمتر 6*225روسشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 25 میلیمتر 6*225کرهشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 30 میلیمتر به طول*230اکسینشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 30 میلیمتر 6*230روسشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 30 میلیمتر 6*230کرهشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 35 میلیمتر به طول*235اکسینشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 35 میلیمتر 6*235روسشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 35 میلیمتر 6*235کرهشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 40 میلیمتر به طول*240اکسینشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 40 میلیمتر 6*240روسشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 40 میلیمتر 6*240کرهشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 45 میلیمتر به طول*245اکسینشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 45 میلیمتر 6*245روسشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 45 میلیمتر 6*245کرهشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 50 میلیمتر به طول*250اکسینشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 50 میلیمتر 6*250روسشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 50 میلیمتر 6*250کرهشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 55 میلیمتر به طول*255اکسینشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 60 میلیمتر 6*260روسشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 60 میلیمتر به طول*260اکسینشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 60 میلیمتر 6*260کرهشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 70 میلیمتر 6*270روسشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 8 میلیمتر 6*28اکسینشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 8 میلیمتر 6*28روسشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 8 میلیمتر 6*28کرهشیتبنگاه تهران تماس بگیرید