قیمت ورق A516

تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامگریدضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق A516 6 فولاد مبارکه 1500 رول A516 Gr 70 کارخانه Gr 7061500فولاد مبارکهرولکارخانه تماس بگیرید
ورق A516 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران Gr 7066000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامگریدضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق A516 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه Gr 7081500فولاد مبارکهرولکارخانه تماس بگیرید
ورق A516 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران Gr 7086000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامگریدضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق A516 10 فولاد مبارکه ۱۲۰۰۰*۱۵۰۰ شیت Gr 70 بنگاه تهران Gr 701012000*1500فولاد مبارکهشیت- تماس بگیرید
ورق A516 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه Gr 70101500فولاد مبارکهرولکارخانه تماس بگیرید
ورق A516 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران Gr 70106000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامگریدضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق صنعتی 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران Gr 70126000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق A516 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A516 Gr 70 کارخانه Gr 70121500فولاد مبارکهرولکارخانه تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامگریدضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق A516 15 فولاد مبارکه 1500 رول A516 Gr 70 کارخانه Gr 70151500فولاد مبارکهرولکارخانه تماس بگیرید
ورق A516 15 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران Gr 70156000*1500فولاد مبارکهبرش خوردهبنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامگریدضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق صنعتی ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران Gr 70252000*6000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران تماس بگیرید