قیمت ورق A283

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامگریدضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق A283 6 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه Gr C61500فولاد مبارکهرولکارخانه 322,690 
ورق A283 6 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت A283 Gr C بنگاه تهران Gr C66000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران 328,130 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامگریدضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه Gr C81500فولاد مبارکهرولکارخانه 322,690 
ورق A283 8 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران Gr C86000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران 328,130 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامگریدضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه Gr C101500فولاد مبارکهرولکارخانه 322,690 
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران Gr C106000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران 328,130 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامگریدضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه Gr C121500فولاد مبارکهرولکارخانه 322,690 
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران Gr C126000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران 328,130