قیمت ورق ضد سایش (هاردوکس)

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ضد سایش 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک ck 45 بنگاه تهران 106000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران 416,060 
ورق ضد سایش 10 قطعات 6000*1200 فابریک ck45 کارخانه 106000*1200قطعاتفابريكکارخانه 259,520 
ورق ضد سایش 10 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران 102000*6000چینیشیتبنگاه تهران 821,580 
ورق ضد سایش 12 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک ck 45 بنگاه تهران 122000*6000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران 397,560 
ورق ضد سایش 12 قطعات 6000*1200 فابریک ck45 کارخانه 126000*1200قطعاتفابريكکارخانه 259,520 
ورق ضد سایش 12 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران 122000*6000چینیشیتبنگاه تهران 821,580 
ورق ضد سایش 15 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک ck 45 بنگاه تهران 152000*6000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران 397,560 
ورق ضد سایش 15 قطعات 6000*1200 فابریک ck45 کارخانه 156000*1200قطعاتفابريكکارخانه 259,520 
ورق ضد سایش 15 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران 152000*6000چینیشیتبنگاه تهران 821,580 
ورق ضد سایش 20 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک ck 45 بنگاه تهران 202000*6000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران 388,310 
ورق ضد سایش 20 قطعات 6000*1200 فابریک ck45 کارخانه 206000*1200قطعاتفابريكکارخانه 359,790 
ورق ضد سایش 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک ck 45 بنگاه تهران 256000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران 386,470 
ورق ضد سایش 25 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران 252000*6000چینیشیتبنگاه تهران 821,580 
ورق ضد سایش 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک ck 45 بنگاه تهران 306000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران 379,070 
ورق ضد سایش 6 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران 62000*6000چینیشیتبنگاه تهران تماس بگیرید