ورق سیاه

تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 ساعت پیش
نامضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهران 1012000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران 229,780 
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه 1012000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران 106000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران 229,780 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 ساعت پیش
نامضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ضد سایش 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک ck 45 بنگاه تهران 106000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران 411,980 
ورق ضد سایش 10 قطعات 6000*1200 فابریک ck45 کارخانه 106000*1200قطعاتفابريكکارخانه 259,520 
ورق ضد سایش 10 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران 102000*6000چینیشیتبنگاه تهران 821,580 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 ساعت پیش
نامابعادضخامتبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر 6*210اکسینشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر 6*210روسشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر 6*210کرهشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق صنعتی 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 8فولاد مبارکهرول1500کارخانه 201,230 
ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 10اکسین اهوازفابريك2000*6000کارخانه 241,110 
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 10فولاد مبارکهرول1500کارخانه 199,420 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 ساعت پیش
نامگریدضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق صنعتی ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران Gr 70252000*6000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق صنعتی 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران Gr 70126000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران 217,910 
ورق A516 10 فولاد مبارکه ۱۲۰۰۰*۱۵۰۰ شیت Gr 70 بنگاه تهران Gr 701012000*1500فولاد مبارکهشیت- تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 4 ساعت پیش
نامگریدضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه Gr C101500فولاد مبارکهرولکارخانه 193,070 
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران Gr C106000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران 200,330 
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه Gr C121500فولاد مبارکهرولکارخانه 193,070