ورق سیاه

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهران 1012000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران 407,440 
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانه 1012000*2000اکسین اهوازفابريكکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهران 106000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران 407,440 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق ضد سایش 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک ck 45 بنگاه تهران 106000*2000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران 527,180 
ورق ضد سایش 10 قطعات 6000*1200 فابریک ck45 کارخانه 106000*1200قطعاتفابريكکارخانه تماس بگیرید
ورق ضد سایش 10 چینی 2000*6000 شیت ضد ساییش بنگاه تهران 102000*6000چینیشیتبنگاه تهران 1,073,660 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامابعادضخامتبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر 6*210اکسینشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر 6*210روسشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق CK45 ضخامت 10 میلیمتر 6*210کرهشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتبرندحالتابعادمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق صنعتی 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 8فولاد مبارکهرول1500کارخانه 352,420 
ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه 10اکسین اهوازفابريك2000*6000کارخانه 377,980 
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه 10فولاد مبارکهرول1500کارخانه 352,420 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامگریدضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق صنعتی ۲۵ اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک A516 Gr 70 بنگاه تهران Gr 70252000*6000اکسین اهوازفابريكبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق صنعتی 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده A516 Gr 70 بنگاه تهران Gr 70126000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران 361,670 
ورق A516 10 فولاد مبارکه ۱۲۰۰۰*۱۵۰۰ شیت Gr 70 بنگاه تهران Gr 701012000*1500فولاد مبارکهشیت- تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامگریدضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه Gr C101500فولاد مبارکهرولکارخانه 322,690 
ورق A283 10 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت A283 Gr C بنگاه تهران Gr C106000*1500فولاد مبارکهشیتبنگاه تهران 328,130 
ورق A283 12 فولاد مبارکه ۱۵۰۰ رول A283 Gr C کارخانه Gr C121500فولاد مبارکهرولکارخانه 322,690