قیمت ورق استنلس استیل صنعتی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 0.31250استیل 304شیتکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.31000استیل 304رولکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 0.41250استیل 304رولکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 0.41000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 0.41250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.41000استیل 304رولکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 0.51250استیل 304رولکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 0.51000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.51000استیل 304رولکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 0.61000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 0.61250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 0.61250استیل 304رولکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.61000استیل 304رولکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلیمتر 0.71220*2440استیل 304شیتکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 0.71250استیل 304رولکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 0.71250استیل 304رولکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 0.71000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 0.81250استیل 304رولکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 0.81000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 0.81250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.81000استیل 304رولکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۹ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.91000استیل 304رولکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۹ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 0.91250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,942,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 11000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,880,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 11250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,880,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 11500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,880,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 11000استیل 304رولکیلوگرم 1,880,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 1.251000استیل 304رولکیلوگرم 1,880,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 1.251000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,879,740 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 1.251250استیل 304شیتکیلوگرم 1,879,740 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 1.251250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,879,740 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 1.51500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,880,380 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 1.51500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,880,380 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 1.51250استیل 304شیتکیلوگرم 1,880,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 1.51000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,880,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 101500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,920,890 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 101250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,948,620 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 101500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,920,890 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 101000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,920,890 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 121500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,880,830 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 121500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,871,400 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 121000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,871,400 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 151500*6000استیل 304رولکیلوگرم 1,871,400 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 151000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,871,400 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 21000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,852,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 21250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,880,100 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 21500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,852,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 21000استیل 304رولکیلوگرم 1,852,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 2.51000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,852,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 2.51250استیل 304شیتکیلوگرم 1,880,100 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 2.51250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,880,100 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 2.51500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,852,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 2.51500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,852,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 2.51000استیل 304رولکیلوگرم 1,852,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 206000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 2,063,200 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 201500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,889,720 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 31000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,852,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 31250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,880,100 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 31500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,853,000 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 31500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,853,000 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 31500استیل 304شیتکیلوگرم 1,853,000 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 31000استیل 304رولکیلوگرم 1,852,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 41250استیل 304رولکیلوگرم 1,861,070 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 41500استیل 304رولکیلوگرم 1,834,790 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 41000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,853,090 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 41250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,861,070 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 41500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,834,790 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 41500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,834,790 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 41000استیل 304رولکیلوگرم 1,853,090 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 51250استیل 304رولکیلوگرم 1,879,740 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 51500استیل 304رولکیلوگرم 1,834,790 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 51000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,853,090 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 51500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,834,870 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 51500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,834,870 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 51000استیل 304رولکیلوگرم 1,853,090 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 61500استیل 304رولکیلوگرم 1,834,870 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 61000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,853,090 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 61250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,879,740 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 61500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,834,870 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 61500*6000استیل 304رولکیلوگرم 1,834,870 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 61250استیل 304شیتکیلوگرم 1,880,190 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 61000استیل 304رولکیلوگرم 1,853,090 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 81500استیل 304شیتکیلوگرم 1,834,870 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 81000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,853,090 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 81250استیل 304شیتکیلوگرم 1,880,280 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 81500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,970,840 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 81000استیل 304رولکیلوگرم 1,862,250 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 11250استیل 316رولکیلوگرم 2,828,040 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 11500استیل 316رولکیلوگرم 2,828,040 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 11000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,828,040 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 11250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 2,828,040 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 11000استیل 316رولکیلوگرم 2,828,040 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 1.51000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,828,040 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 1.51250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 2,828,040 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 1.51500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 2,828,040 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 1.51500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 2,828,040 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 1.51000استیل 316رولکیلوگرم 2,828,040 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 101000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,915,050 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 101500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 2,915,050 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 101500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 2,915,050 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 101000استیل 316رولکیلوگرم 2,915,050 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 121500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 2,855,230 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 121500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 2,855,230 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 151500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 2,873,360 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 151500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 2,873,360 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 151000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,904,180 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 21250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 2,855,230 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 21500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 2,855,230 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 21000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,855,230 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 2.51500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 2,855,230 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 2.51500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 2,855,230 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 2.51000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,855,230 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 201500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 2,895,660 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 206000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,919,050 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 201000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,922,310 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 31500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 2,863,760 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 31250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 2,855,230 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 31500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 2,855,230 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 31000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,864,300 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 41250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 2,828,040 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 41500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 2,809,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 41500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 2,809,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 41000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,828,040 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 51250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 2,828,040 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 51500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 2,810,820 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 51500استیل 316شیتکیلوگرم 2,810,820 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 51500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 2,810,820 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 51000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,828,040 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 61250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 2,867,930 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 61000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,828,040 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 61500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 2,810,820 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 61500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 2,810,820 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 61250استیل 316شیتکیلوگرم 2,867,930 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 61500استیل 316شیتکیلوگرم 2,810,820 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 81250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 2,858,860 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 81500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 2,828,950 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 81500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 2,828,950 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 81000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,858,860 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 110001.4841رولکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 112501.4841رولکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 101500*30001.4841شیتکیلوگرم 5,709,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 101500*60001.4841شیتکیلوگرم 5,709,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 1012501.4841رولکیلوگرم 5,709,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 1015001.4841رولکیلوگرم 5,709,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 1212501.4841رولکیلوگرم 5,709,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 1215001.4841رولکیلوگرم 5,709,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 121500*30001.4841شیتکیلوگرم 5,709,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 121500*60001.4841شیتکیلوگرم 5,709,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 151500*60001.4841شیتکیلوگرم 5,709,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 1515001.4841رولکیلوگرم 5,709,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 151500*30001.4841شیتکیلوگرم 5,709,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 21000*20001.4841شیتکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 21500*60001.4841شیتکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 212501.4841رولکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 201500*30001.4841شیتکیلوگرم 5,709,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 201500*60001.4841شیتکیلوگرم 5,709,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 2015001.4841رولکیلوگرم 5,709,560 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 31000*20001.4841رولکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 31500*60001.4841رولکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 312501.4841رولکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 41000*20001.4841شیتکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 41500*30001.4841شیتکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 41500*60001.4841شیتکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 415001.4841رولکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 51000*20001.4841شیتکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 51500*60001.4841شیتکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 51500*30001.4841شیتکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 61500*30001.4841شیتکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 61000*20001.4841شیتکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 61500*60001.4841شیتکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 815001.4841رولکیلوگرم 5,663,330 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 81500*60001.4841شیتکیلوگرم 5,663,330 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 101500*60001.4828شیتکیلوگرم 4,249,310 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 121500*60001.4828شیتکیلوگرم 4,294,630 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 21000*20001.4828شیتکیلوگرم 4,157,760 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 21500*30001.4828شیتکیلوگرم 4,157,760 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 21250*25001.4828شیتکیلوگرم 4,157,760 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 31000*20001.4828شیتکیلوگرم 4,157,760 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 31500*30001.4828شیتکیلوگرم 4,157,760 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۳۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 301500*60001.4828شیتکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 61500*60001.4828شیتکیلوگرم 4,157,760 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 1.51500*3000321شیتکیلوگرم 2,511,700 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 1.51250*2500321شیتکیلوگرم 2,511,700 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 101500*6000321شیتکیلوگرم 2,603,250 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 121500*6000321شیتکیلوگرم 2,603,250 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 141500*6000321شیتکیلوگرم 2,603,250 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 201500*6000321شیتکیلوگرم 2,603,250 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 31000*2000321شیتکیلوگرم 2,511,700 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 51500*6000321شیتکیلوگرم 2,511,700 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 51000*2000321شیتکیلوگرم 2,511,700 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 61500*6000321شیتکیلوگرم 2,511,700 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 81500*6000321شیتکیلوگرم 2,511,700 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.41000استیل 430رولکیلوگرم 977,310 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلیمتر 0.61220*2440استیل 430شیتکیلوگرم 1,032,140 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 0.71250*2500استیل 430شیتکیلوگرم 986,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.71000استیل 430رولکیلوگرم 977,400 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 11000*2000استیل 430شیتکیلوگرم 977,400 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱٫۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 1.21000*2000استیل 430شیتکیلوگرم 977,400 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 1.51000*2000استیل 430شیتکیلوگرم 977,490 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 101500*3000استیل 430شیتکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 121500*3000استیل 430شیتکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 21000*2000استیل 430شیتکیلوگرم 977,400 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلیمتر 21220*2440استیل 430شیتکیلوگرم 1,077,920 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 21250*2500استیل 430شیتکیلوگرم 986,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 21500*3000استیل 430شیتکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 21500*3000استیل 430شیتکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 21000استیل 430رولکیلوگرم 977,400 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 2.51500استیل 430رولکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 31000*2000استیل 430شیتکیلوگرم 977,310 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 31500*3000استیل 430شیتکیلوگرم 968,060 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 31500استیل 430رولکیلوگرم 968,060 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 41000*2000استیل 430شیتکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 51500*3000استیل 430شیتکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 81500*3000استیل 430شیتکیلوگرم تماس بگیرید