قیمت ورق استنلس استیل صنعتی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 0.31250استیل 304شیتکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.31000استیل 304رولکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 0.41250استیل 304رولکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 0.41000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 0.41250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.41000استیل 304رولکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 0.51250استیل 304رولکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 0.51000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.51000استیل 304رولکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 0.61000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 0.61250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 0.61250استیل 304رولکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.61000استیل 304رولکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلیمتر 0.71220*2440استیل 304شیتکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 0.71250استیل 304رولکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 0.71250استیل 304رولکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 0.71000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 0.81250استیل 304رولکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 0.81000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 0.81250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.81000استیل 304رولکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۹ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.91000استیل 304رولکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۹ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 0.91250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 11000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,153,520 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 11250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,162,670 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 11500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,153,520 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 11000استیل 304رولکیلوگرم 1,153,520 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 1.251000استیل 304رولکیلوگرم 1,135,210 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 1.251000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,135,210 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 1.251250استیل 304شیتکیلوگرم 1,180,990 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 1.251250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,171,830 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 1.51500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,190,130 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 1.51500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,190,130 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 1.51250استیل 304شیتکیلوگرم 1,171,830 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 1.51000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,153,520 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 101500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,190,130 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 101250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 101500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,190,130 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 101000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,235,910 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 121500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,180,990 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 121500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,180,990 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 121000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,217,600 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 151500*6000استیل 304رولکیلوگرم 1,180,990 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 151000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,217,600 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 21000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,144,360 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 21250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,180,990 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 21500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,144,360 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 21000استیل 304رولکیلوگرم 1,144,360 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 2.51000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,135,210 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 2.51250استیل 304شیتکیلوگرم 1,180,990 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 2.51250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,180,990 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 2.51500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,144,360 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 2.51500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,144,360 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 2.51000استیل 304رولکیلوگرم 1,135,210 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 206000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,483,100 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 201500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,180,990 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 31000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,153,520 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 31250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,180,990 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 31500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,144,360 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 31500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,144,360 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 31500استیل 304شیتکیلوگرم 1,144,360 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 31000استیل 304رولکیلوگرم 1,153,520 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 41250استیل 304رولکیلوگرم 1,180,990 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 41500استیل 304رولکیلوگرم 1,144,360 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 41000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,199,290 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 41250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,180,990 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 41500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,144,360 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 41500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,144,360 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 41000استیل 304رولکیلوگرم 1,199,290 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 51250استیل 304رولکیلوگرم 1,180,990 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 51500استیل 304رولکیلوگرم 1,144,360 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 51000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,199,290 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 51500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,144,360 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 51500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,135,210 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 51000استیل 304رولکیلوگرم 1,199,290 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 61500استیل 304رولکیلوگرم 1,135,210 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 61000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,245,070 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 61250*2500استیل 304شیتکیلوگرم 1,180,990 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 61500*3000استیل 304شیتکیلوگرم 1,135,210 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 61500*6000استیل 304رولکیلوگرم 1,135,210 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 61250استیل 304شیتکیلوگرم 1,199,290 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 61000استیل 304رولکیلوگرم 1,245,070 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 81500استیل 304شیتکیلوگرم 1,162,670 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 81000*2000استیل 304شیتکیلوگرم 1,180,990 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 81250استیل 304شیتکیلوگرم 1,180,990 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 81500*6000استیل 304شیتکیلوگرم 1,162,670 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 81000استیل 304رولکیلوگرم 1,180,990 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 11250استیل 316رولکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 11500استیل 316رولکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 11000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 11250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 11000استیل 316رولکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 1.51000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 1.51250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 1.51500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 1.51500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 1.51000استیل 316رولکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 101000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,014,080 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 101500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 101500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 101000استیل 316رولکیلوگرم 2,014,080 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 121500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 1,977,450 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 121500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 1,977,450 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 151500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 1,977,450 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 151500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 1,977,450 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 151000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,105,630 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 21250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 1,876,760 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 21500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 1,876,760 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 21000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 1,876,760 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 2.51500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 2.51500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 2.51000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 201500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 1,977,450 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 206000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,050,690 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 201000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 2,105,630 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 31500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 1,876,760 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 31250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 1,876,760 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 31500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 1,876,760 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 31000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 1,876,760 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 41250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 1,913,370 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 41500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 1,895,060 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 41500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 1,895,060 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 41000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 1,913,370 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 51250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 1,913,370 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 51500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 1,895,060 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 51500استیل 316شیتکیلوگرم 1,895,060 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 51500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 1,895,060 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 51000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 1,913,370 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 61250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 1,913,370 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 61000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 1,913,370 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 61500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 1,895,060 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 61500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 1,895,060 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 61250استیل 316شیتکیلوگرم 1,913,370 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 61500استیل 316شیتکیلوگرم 1,895,060 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 81250*2500استیل 316شیتکیلوگرم 1,913,370 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 81500*3000استیل 316شیتکیلوگرم 1,895,060 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 81500*6000استیل 316شیتکیلوگرم 1,895,060 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 81000*2000استیل 316شیتکیلوگرم 1,913,370 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 110001.4841رولکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 112501.4841رولکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 101500*30001.4841شیتکیلوگرم 4,257,020 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 101500*60001.4841شیتکیلوگرم 4,257,020 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 1012501.4841رولکیلوگرم 4,257,020 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 1015001.4841رولکیلوگرم 4,257,020 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 1212501.4841رولکیلوگرم 4,257,020 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 1215001.4841رولکیلوگرم 4,257,020 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 121500*30001.4841شیتکیلوگرم 4,257,020 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 121500*60001.4841شیتکیلوگرم 4,257,020 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 151500*60001.4841شیتکیلوگرم 4,257,020 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 1515001.4841رولکیلوگرم 4,257,020 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 151500*30001.4841شیتکیلوگرم 4,257,020 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 21000*20001.4841شیتکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 21500*60001.4841شیتکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 212501.4841رولکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 201500*30001.4841شیتکیلوگرم 4,257,020 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 201500*60001.4841شیتکیلوگرم 4,257,020 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 2015001.4841رولکیلوگرم 4,257,020 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 31000*20001.4841رولکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 31500*60001.4841رولکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر 312501.4841رولکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 41000*20001.4841شیتکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 41500*30001.4841شیتکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 41500*60001.4841شیتکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 415001.4841رولکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 51000*20001.4841شیتکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 51500*60001.4841شیتکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 51500*30001.4841شیتکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 61500*30001.4841شیتکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 61000*20001.4841شیتکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 61500*60001.4841شیتکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 815001.4841رولکیلوگرم 4,165,470 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 81500*60001.4841شیتکیلوگرم 4,165,470 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 101500*60001.4828شیتکیلوگرم 3,387,310 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 121500*60001.4828شیتکیلوگرم 3,478,860 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 21000*20001.4828شیتکیلوگرم 3,295,750 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 21500*30001.4828شیتکیلوگرم 3,341,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 21250*25001.4828شیتکیلوگرم 3,341,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 31000*20001.4828شیتکیلوگرم 3,066,880 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 31500*30001.4828شیتکیلوگرم 3,295,750 
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۳۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 301500*60001.4828شیتکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۲۸ ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 61500*60001.4828شیتکیلوگرم 3,295,750 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 1.51500*3000321شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 1.51250*2500321شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 101500*6000321شیتکیلوگرم 2,014,080 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 121500*6000321شیتکیلوگرم 2,014,080 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۱۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 141500*6000321شیتکیلوگرم 2,014,080 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 201500*6000321شیتکیلوگرم 2,014,080 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 31000*2000321شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 51500*6000321شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 51000*2000321شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 61500*6000321شیتکیلوگرم 1,922,530 
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۲۱ ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر 81500*6000321شیتکیلوگرم 1,922,530 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.41000استیل 430رولکیلوگرم 750,700 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلیمتر 0.61220*2440استیل 430شیتکیلوگرم 796,480 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 0.71250*2500استیل 430شیتکیلوگرم 796,480 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 0.71000استیل 430رولکیلوگرم 732,390 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 11000*2000استیل 430شیتکیلوگرم 732,390 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱٫۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 1.21000*2000استیل 430شیتکیلوگرم 741,550 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 1.51000*2000استیل 430شیتکیلوگرم 741,550 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 101500*3000استیل 430شیتکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 121500*3000استیل 430شیتکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 21000*2000استیل 430شیتکیلوگرم 778,170 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلیمتر 21220*2440استیل 430شیتکیلوگرم 842,250 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر 21250*2500استیل 430شیتکیلوگرم 796,480 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 21500*3000استیل 430شیتکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 21500*3000استیل 430شیتکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر 21000استیل 430رولکیلوگرم 778,170 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 2.51500استیل 430رولکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 31000*2000استیل 430شیتکیلوگرم 805,630 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 31500*3000استیل 430شیتکیلوگرم 723,240 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر 31500استیل 430رولکیلوگرم 723,240 
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر 41000*2000استیل 430شیتکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 51500*3000استیل 430شیتکیلوگرم تماس بگیرید
ورق استنلس استیل صنعتی ۴۳۰ ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر 81500*3000استیل 430شیتکیلوگرم تماس بگیرید