قیمت ورق استنلس استیل دکوراتیو

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامنوعضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر خش دار نقره ای0.71220*2440304شیتبرگ 47,752,550 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای0.71220*2440304شیتبرگ 50,388,620 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی0.71220*2440304شیتبرگ 52,146,010 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر خش دار نقره ای0.81220*2440304شیتبرگ 49,696,320 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای0.81220*2440304شیتبرگ 53,211,090 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی0.81220*2440304شیتبرگ 58,296,860 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای0.41220*2440304استیلبرگ 30,178,690 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر خش دار نقره ای0.41220*2440304شیتبرگ 28,421,300 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی0.41220*2440304شیتبرگ 31,057,380 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی0.51220*2440304شیتبرگ 38,086,930 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر خش دار نقره ای0.51220*2440304شیتبرگ 35,099,370 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای0.51220*2440304شیتبرگ 37,208,240 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر خش دار نقره ای0.61220*2440304شیتبرگ 40,723,010 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی0.61220*2440304شیتبرگ 45,116,470 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای0.61220*2440304شیتبرگ 43,359,080 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای11220*2440304شیتبرگ 66,391,490 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی11220*2440304شیتبرگ 69,027,560 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر خش دار طلایی11220*2440304شیتبرگ 61,998,020 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای1.251220*2440304شیتبرگ 83,965,340 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی1.251220*2440304شیتبرگ 86,601,420 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای1.51220*2440304شیتبرگ 98,903,120 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی1.51220*2440304شیتبرگ 102,417,890 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر خش دار نقره ای1.51220*2440304شیتبرگ 93,630,960