قیمت ورق استنلس استیل دکوراتیو

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامنوعضخامتابعادآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر خش دار نقره ای0.71220*2440304شیتبرگ 23,929,580 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای0.71220*2440304شیتبرگ 25,365,350 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی0.71220*2440304شیتبرگ 26,322,530 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر خش دار نقره ای0.81220*2440304شیتبرگ 26,801,120 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای0.81220*2440304شیتبرگ 28,715,490 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی0.81220*2440304شیتبرگ 29,672,660 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای0.41220*2440304استیلبرگ 14,357,760 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر خش دار نقره ای0.41220*2440304شیتبرگ 13,400,580 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی0.41220*2440304شیتبرگ 14,836,350 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی0.51220*2440304شیتبرگ 18,665,080 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر خش دار نقره ای0.51220*2440304شیتبرگ 17,037,870 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای0.51220*2440304شیتبرگ 18,186,480 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر خش دار نقره ای0.61220*2440304شیتبرگ 20,100,850 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی0.61220*2440304شیتبرگ 22,493,810 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای0.61220*2440304شیتبرگ 21,536,620 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای11220*2440304شیتبرگ 35,894,350 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی11220*2440304شیتبرگ 37,330,120 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر خش دار طلایی11220*2440304شیتبرگ 33,501,390 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای1.251220*2440304شیتبرگ 45,466,160 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی1.251220*2440304شیتبرگ 46,901,930 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور نقره ای1.51220*2440304شیتبرگ 53,602,210 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر میرور طلایی1.51220*2440304شیتبرگ 55,516,570 
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلی متر خش دار نقره ای1.51220*2440304شیتبرگ 50,730,660