قیمت ورق مسی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتابعادبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق مسی ۰٫۴ میل ۶۶۰*۲۰۰۰ باهنر شیت بنگاه تهران 0.4660*2000باهنرشیتبنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۰٫۵ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 0.5660*2000باهنرشیتبنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۰٫۷ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 0.7660*2000باهنرشیتبنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۰٫۸ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 0.8660*2000باهنرشیتبنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۱ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 1660*2000باهنرشیتبنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۱٫۲۵ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 1.25660*2000باهنرشیتبنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۲ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 2660*2000باهنرشیتبنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۳ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 3660*2000باهنرشیتبنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی ۴ باهنر ۶۶۰*۲۰۰۰ شیت بنگاه تهران 4660*2000باهنرشیتبنگاه تهران 8,908,600 
ورق مسی 0.1 باهنر 660*2000 رول بنگاه تهران 0.1660*2000باهنررولبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق مسی 0.2 باهنر 660*2000 رول بنگاه تهران 0.2660*2000با هنررولبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق مسی 1.5 باهنر 660*2000 شیت بنگاه تهران 1.5660*2000با هنرشیتبنگاه تهران 8,908,600