قیمت ورق برنجی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامابعادضخامتآلیاژبرندحالتمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق برنجی ضخامت 0.3 میلیمتر 2000*6600.370 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.3 میلیمتر 2000*6600.365 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.4 میلیمتر 2000*6600.470 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.4 میلیمتر 2000*6600.465 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.5 میلیمتر 2000*6600.570 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.5 میلیمتر 2000*6600.565 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.6 میلیمتر 2000*6600.670 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.6 میلیمتر 2000*6600.665 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.7 میلیمتر 2000*6600.770 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.7 میلیمتر 2000*6600.765 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.8 میلیمتر 2000*6600.870 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.8 میلیمتر 2000*6600.865 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.9 میلیمتر 2000*6600.970 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 0.9 میلیمتر 2000*6600.965 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 1 میلیمتر 2000*660170 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 1 میلیمتر 2000*660165 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 2 میلیمتر 2000*660270 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 2 میلیمتر 2000*660265 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 3 میلیمتر 2000*660365 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 4 میلیمتر 2000*660470 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 4 میلیمتر 2000*660465 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 5 میلیمتر 2000*660570 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق برنجی ضخامت 5 میلیمتر 2000*660565 bباهنرشیتبنگاه تهران تماس بگیرید