قیمت ورق آلومینیوم

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامآلیاژضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31050.3رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31050.3شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31050.3شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۴ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31050.4رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31050.4شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31050.4شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31050.5رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد عرض ۱۲۵۰ 31050.5رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31050.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31050.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31050.6رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد عرض ۱۲۰۰ 31050.6رولعرض 1200نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31050.6شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31050.6شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31050.7رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد عرض ۱۲۵۰ 31050.7رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31050.7شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31050.7شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۸ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31050.8رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۸ ابعاد عرض ۱۲۵۰ 31050.8رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31050.8شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31050.8شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31051رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد عرض ۱۲۵۰ 31051رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31051شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31051شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31051.25رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد عرض ۱۲۵۰ 31051.25رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31051.25شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31051.25شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۵ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31051.5رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31051.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31051.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31051.6شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31052رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31052شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31052شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31052.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,937,770 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31052.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,942,350 
ورق آلومینیوم ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31053شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,946,920 
ورق آلومینیوم ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31053شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,946,920 
ورق آلومینیوم ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31054شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,946,920 
ورق آلومینیوم ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31054شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,946,920 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامآلیاژضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10500.4شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10500.5شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10500.6شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10500.7شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10501شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10502شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10503شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,887,270 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامآلیاژضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10500.5شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10500.6شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10500.8شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10501شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 105010شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 2,032,300 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 105012شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 2,122,940 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 105014شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 2,122,940 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 105015شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 2,122,940 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10502شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10503شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,887,270 
ورق آلومینیوم ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10505رول1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 2,032,300 
ورق آلومینیوم ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10506شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 2,032,300 
ورق آلومینیوم ضخامت ۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31057شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 2,032,300 
ورق آلومینیوم ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31058شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 2,032,300