قیمت ورق آلومینیوم

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامآلیاژضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31050.3رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31050.3شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31050.3شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۴ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31050.4رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31050.4شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31050.4شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31050.5رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد عرض ۱۲۵۰ 31050.5رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31050.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31050.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31050.6رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد عرض ۱۲۰۰ 31050.6رولعرض 1200نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31050.6شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31050.6شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31050.7رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد عرض ۱۲۵۰ 31050.7رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31050.7شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31050.7شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۸ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31050.8رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۸ ابعاد عرض ۱۲۵۰ 31050.8رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31050.8شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31050.8شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31051رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد عرض ۱۲۵۰ 31051رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31051شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31051شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31051.25رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد عرض ۱۲۵۰ 31051.25رولعرض 1250نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31051.25شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31051.25شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۵ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31051.5رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31051.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31051.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31051.6شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد عرض ۱۰۰۰ 31052رولعرض 1000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31052شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31052شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31052.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,080,550 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31052.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,085,080 
ورق آلومینیوم ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31053شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,089,620 
ورق آلومینیوم ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31053شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,089,620 
ورق آلومینیوم ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31054شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,089,620 
ورق آلومینیوم ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ 31054شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکبنگاه تهران 1,089,620 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامآلیاژضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10500.4شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,062,430 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10500.5شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,062,430 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10500.6شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,062,430 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10500.7شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,062,430 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10501شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,062,430 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10502شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,062,430 
ورق آلومینیوم ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10503شیت1000*2000پارس آلومان کاربنگاه تهران 1,062,430 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامآلیاژضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10500.5شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,062,430 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10500.6شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,062,430 
ورق آلومینیوم ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10500.8شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,062,430 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10501شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,062,430 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 105010شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,180,250 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 105012شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,270,900 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 105014شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,270,900 
ورق آلومینیوم ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 105015شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,270,900 
ورق آلومینیوم ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10502شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,062,430 
ورق آلومینیوم ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10503شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,062,430 
ورق آلومینیوم ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10505رول1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,180,250 
ورق آلومینیوم ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 10506شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,180,250 
ورق آلومینیوم ضخامت ۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31057شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,180,250 
ورق آلومینیوم ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ 31058شیت1000*2000آلومینیوم پارسبنگاه تهران 1,180,250