قیمت ورق آلومینیوم رنگی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامضخامتحالتابعادبرندرنگمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 0.3شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آلومینیوم پارس بنگاه تهران 0.3شیت1000*2000آلومینیوم پارسسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۴ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آلومینیوم پارس بنگاه تهران 0.4شیت1000*2000آلومینیوم پارسسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۴ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 0.4شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سبز نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 0.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکسبزبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی آلومینیوم پارس بنگاه تهران 0.5شیت1000*2000آلومینیوم پارسسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۵ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 0.5شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۶ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 0.6شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۰٫۷ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 0.7شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ بنفش نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکبنفشبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ زرد نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکزردبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سبز نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکسبزبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ صورتی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکصورتیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۱ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۱٫۲۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1.25شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۱٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1.5شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ آبی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 2شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکآبیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 2شیت1000*2000نورد آلومینیوم اراکسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق آلومینیوم رنگی ۲ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ سفید یخچالی نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 2شیت1250*2500نورد آلومینیوم اراکسفید یخچالیبنگاه تهران تماس بگیرید