قیمت نبشی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران آریان فولاد100*100106 متریکیلوگرمبنگاه تهران 242,560 
نبشی 10*100*100 آریان فولاد 6 متری کارخانه آریان فولاد100*100106 متریکیلوگرمکارخانه 238,920 
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران آریان فولاد120*120126 متریکیلوگرمبنگاه تهران 243,220 
نبشی 12*120*120 آریان فولاد 6 متری کارخانه آریان فولاد120*120126 متریکیلوگرمکارخانه 242,590 
نبشی 15*150*150 آریان فولاد 12 متری بنگاه تهران آریان فولاد150*1501512 متریکیلوگرمبنگاه تهران 320,440 
نبشی 3*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه آریان فولاد40*4036 متریکیلوگرمکارخانه 261,470 
نبشی 4*40*40 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران آریان فولاد40*4046 متریکیلوگرمبنگاه تهران 251,550 
نبشی 4*40*40 آریان فولاد 6 متری کارخانه آریان فولاد40*4046 متریکیلوگرمکارخانه 261,440 
نبشی 4*50*50 آریان فولاد 6 متری کارخانه آریان فولاد50*5046 متریکیلوگرمکارخانه 245,220 
نبشی 5 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه آریان فولاد70*7056 متریکیلوگرمکارخانه 245,150 
نبشی 5*50*50 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران آریان فولاد50*5056 متریکیلوگرمبنگاه تهران 249,820 
نبشی 5*50*50 آریان فولاد 6 متری کارخانه آریان فولاد50*5056 متریکیلوگرمکارخانه 245,220 
نبشی 6*60*60 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران آریان فولاد60*6066 متریکیلوگرمبنگاه تهران 250,170 
نبشی 6*60*60 آریان فولاد 6 متری کارخانه آریان فولاد60*6066 متریکیلوگرمکارخانه 245,240 
نبشی 7 * 70*70 آریان فولاد 6 متری کارخانه آریان فولاد70*7076 متریکیلوگرمکارخانه 245,040 
نبشی 8*80*80 آریان فولاد 6 متری بنگاه تهران آریان فولاد80*8086 متریکیلوگرمبنگاه تهران 248,910 
نبشی 8*80*80 آریان فولاد 6 متری کارخانه آریان فولاد80*8086 متریکیلوگرمکارخانه 244,920 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 10*100*100 شکفته 12 متری کارخانه شکفته100*1001012 متریکیلوگرمکارخانه 239,780 
نبشی 10*100*100 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته100*100106 متریکیلوگرمبنگاه تهران 260,510 
نبشی 10*100*100 شکفته 6 متری کارخانه شکفته100*100106 متریکیلوگرمکارخانه 239,830 
نبشی 3*30*30 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته30*3036 متریکیلوگرمبنگاه تهران 260,430 
نبشی 3*30*30 شکفته 6 متری کارخانه شکفته30*3036 متریکیلوگرمکارخانه 235,300 
نبشی 4*40*40 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته40*4046 متریکیلوگرمبنگاه تهران 269,580 
نبشی 4*40*40 شکفته 6 متری کارخانه شکفته40*4046 متریکیلوگرمکارخانه 235,300 
نبشی 5*50*50 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته50*5056 متریکیلوگرمبنگاه تهران 260,470 
نبشی 5*50*50 شکفته 6 متری کارخانه شکفته50*5056 متریکیلوگرمکارخانه 276,850 
نبشی 6*60*60 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته60*6066 متریکیلوگرمبنگاه تهران 260,470 
نبشی 6*60*60 شکفته 6 متری کارخانه شکفته60*6066 متریکیلوگرمکارخانه 235,290 
نبشی 8*80*80 شکفته 12 متری کارخانه شکفته80*80812 متریکیلوگرمکارخانه 240,110 
نبشی 8*80*80 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته80*8086 متریکیلوگرمبنگاه تهران 260,470 
نبشی 8*80*80 شکفته 6 متری کارخانه شکفته80*8086 متریکیلوگرمکارخانه 239,830 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 3*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز60*6036 متریکیلوگرمکارخانه 255,270 
نبشی 4*40*40 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز40*4046 متریکیلوگرمکارخانه 257,990 
نبشی 4*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز50*5046 متریکیلوگرمکارخانه 255,270 
نبشی 4*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز60*6046 متریکیلوگرمکارخانه 259,830 
نبشی 5*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز50*5056 متریکیلوگرمکارخانه 255,300 
نبشی 5*60*60 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز60*6056 متریکیلوگرمکارخانه 259,630 
نبشی 6*50*50 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز50*5066 متریکیلوگرمکارخانه 255,190 
نبشی 7*70*70 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز70*7076 متریکیلوگرمکارخانه 257,970 
نبشی 8*80*80 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز80*8086 متریکیلوگرمکارخانه 257,890 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 2*25*25 اسپیرال 6 متری کارخانه صنایع فولاد کوهپایه25*2526 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
نبشی 2*30*30 اسپیرال 6 متری کارخانه صنایع فولاد کوهپایه30*3026 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
نبشی 2*40*40 اسپیرال 6 متری کارخانه صنایع فولاد کوهپایه40*4026 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
نبشی 3*30*30 اسپیرال 6 متری کارخانه صنایع فولاد کوهپایه30*3036 متریکیلوگرمکارخانه 271,930 
نبشی 3*40*40 اسپیرال 6 متری کارخانه صنایع فولاد کوهپایه40*4036 متریکیلوگرمکارخانه 268,820 
نبشی 4*40*40 اسپیرال 6 متری کارخانه صنایع فولاد کوهپایه40*4046 متریکیلوگرمکارخانه 266,640 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 10*100*100 ظهوریان 6 متری کارخانه ظهوریان100*100106 متریکیلوگرمکارخانه 233,860 
نبشی 3*30*30 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران ظهوریان30*3036 متریکیلوگرمبنگاه تهران 256,090 
نبشی 3*30*30 ظهوریان 6 متری کارخانه ظهوریان30*3036 متریکیلوگرمکارخانه 233,860 
نبشی 4*40*40 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران ظهوریان40*4046 متریکیلوگرمبنگاه تهران 256,120 
نبشی 4*40*40 ظهوریان 6 متری کارخانه ظهوریان40*4046 متریکیلوگرمکارخانه 233,860 
نبشی 5*50*50 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران ظهوریان50*5056 متریکیلوگرمبنگاه تهران 256,120 
نبشی 5*50*50 ظهوریان 6 متری کارخانه ظهوریان50*5056 متریکیلوگرمکارخانه 260,170 
نبشی 6*60*60 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران ظهوریان60*6066 متریکیلوگرمبنگاه تهران 256,120 
نبشی 6*60*60 ظهوریان 6 متری کارخانه ظهوریان60*6066 متریکیلوگرمکارخانه 232,950 
نبشی 8*80*80 ظهوریان 6 متری بنگاه تهران ظهوریان80*8086 متریکیلوگرمبنگاه تهران 256,090 
نبشی 8*80*80 ظهوریان 6 متری کارخانه ظهوریان80*8086 متریکیلوگرمکارخانه 238,670 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 10 * 100*100 آونگان 6 متری کارخانه آونگان100*100106 متریکیلوگرمکارخانه 242,020 
نبشی 10*100*100 آونگان 12 متری کارخانه آونگان100*1001012 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
نبشی 10*100*100 آونگان 6 متری کارخانه آونگان100*100106 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
نبشی 12 * 120*120 آونگان 6 متری کارخانه آونگان120*120126 متریکیلوگرمکارخانه 242,020 
نبشی 12*120*120 آونگان 6 متری کارخانه آونگان120*120126 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
نبشی 6 * 60*60 آونگان 6 متری کارخانه آونگان60*6066 متریکیلوگرمکارخانه 242,020 
نبشی 8 * 80 *80 آونگان 6 متری کارخانه آونگان80 *8086 متریکیلوگرمکارخانه 242,020 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 4*40*40 منظومه 6 متری بنگاه تهران منظومه40*4046 متریکیلوگرمبنگاه تهران 248,540 
نبشی 5*50*50 منظومه 6 متری بنگاه تهران منظومه50*5056 متریکیلوگرمبنگاه تهران 248,540 
نبشی 5*50*50 منظومه 6 متری کارخانه منظومه50*5056 متریکیلوگرمکارخانه 244,140 
نبشی 6*60*60 منظومه 6 متری بنگاه تهران منظومه60*6066 متریکیلوگرمبنگاه تهران 248,540 
نبشی 6*60*60 منظومه 6 متری کارخانه منظومه60*6066 متریکیلوگرمکارخانه 244,140 
نبشی 8*80*80 منظومه 6 متری کارخانه منظومه80*8086 متریکیلوگرمکارخانه 244,140 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 10 * 100*100 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه فولاد سپهر ایرانیان100*100106 متریکیلوگرمکارخانه 244,740 
نبشی 12 * 120*120 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه فولاد سپهر ایرانیان120*120126 متریکیلوگرمکارخانه 235,680 
نبشی 2/5 * 30*30 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه فولاد سپهر ایرانیان30*3026 متریکیلوگرمکارخانه 237,490 
نبشی 2.5 * 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه فولاد سپهر ایرانیان40*402.56 متریکیلوگرمکارخانه 235,680 
نبشی 3 * 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه فولاد سپهر ایرانیان40*4036 متریکیلوگرمکارخانه 240,200 
نبشی 3 * 50*50 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه فولاد سپهر ایرانیان50*5036 متریکیلوگرمکارخانه 244,740 
نبشی 4 * 40*40 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه فولاد سپهر ایرانیان40*4046 متریکیلوگرمکارخانه 246,560 
نبشی 5 * 50*50 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه فولاد سپهر ایرانیان50*5056 متریکیلوگرمکارخانه 240,200 
نبشی 5 * 60*60 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه فولاد سپهر ایرانیان60*6056 متریکیلوگرمکارخانه 240,200 
نبشی 6 * 60*60 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه فولاد سپهر ایرانیان60*6066 متریکیلوگرمکارخانه 240,200 
نبشی 8 * 80*80 فولاد سپهر ایرانیان 6 متری کارخانه فولاد سپهر ایرانیان80*8086 متریکیلوگرمکارخانه 240,200 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 3 * 60*60 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه فولاد جاوید بناب60*6036 متریکیلوگرمکارخانه 311,810 
نبشی 3*40*40 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه فولاد جاوید بناب40*4036 متریکیلوگرمکارخانه 300,930 
نبشی 4 * 40*40 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه فولاد جاوید بناب40*4046 متریکیلوگرمکارخانه 297,590 
نبشی 4 * 60*60 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه فولاد جاوید بناب60*6046 متریکیلوگرمکارخانه 297,590 
نبشی 4*50*50 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه فولاد جاوید بناب50*5046 متریکیلوگرمکارخانه 297,590 
نبشی 5 * 50*50 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه فولاد جاوید بناب50*5056 متریکیلوگرمکارخانه 297,400 
نبشی 5 * 60*60 فولاد جاوید بناب 6 متری کارخانه فولاد جاوید بناب60*6056 متریکیلوگرمکارخانه 297,310 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 4 * 50*50 ماهان ذوب 6 متری کارخانه ماهان ذوب50*5046 متریکیلوگرمکارخانه 244,740 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 3 * 40*40 نستا 6 متری کارخانه نستا40*4036 متریکیلوگرمکارخانه 247,450 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی *100*100 ابهر 6 متری بنگاه تهران ابهر100*100-6 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
نبشی 4 * 40*40 ابهر 6 متری کارخانه ابهر40*4046 متریکیلوگرمکارخانه 246,560 
نبشی 4*40*40 ابهر 6 متری بنگاه تهران ابهر40*4046 متریکیلوگرمبنگاه تهران 250,850 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامبرندسایزضخامتحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
نبشی 4 * 50*50 زنجان 6 متری کارخانه زنجان50*5046 متریکیلوگرمکارخانه 244,740 
نبشی 5 * 50*50 زنجان 6 متری کارخانه زنجان50*5056 متریکیلوگرمکارخانه 244,740 
نبشی 5 * 60*60 زنجان 6 متری کارخانه زنجان60*6056 متریکیلوگرمکارخانه 244,740 
نبشی 5*50*50 زنجان 6 متری بنگاه تهران زنجان50*5056 متریکیلوگرمبنگاه تهران 248,540 
نبشی 5*50*50 زنجان 6 متری کارخانه زنجان50*5056 متریکیلوگرمکارخانه 244,740 
نبشی 5*60*60 زنجان 6 متری کارخانه زنجان60*6056 متریکیلوگرمکارخانه 244,740 
نبشی 6 * 60*60 زنجان 6 متری کارخانه زنجان60*6066 متریکیلوگرمکارخانه 244,740 
نبشی 6*60*60 زنجان 6 متری بنگاه تهران زنجان60*6066 متریکیلوگرمبنگاه تهران 248,980 
نبشی 6*60*60 زنجان 6 متری کارخانه زنجان60*6066 متریکیلوگرمکارخانه 244,740