قیمت ناودانی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز106 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز126 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز146 متریکیلوگرمکارخانه 264,550 
ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز166 متریکیلوگرمکارخانه 263,780 
ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز86 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 شکفته 12 متری کارخانه شکفته1012 متریکیلوگرمکارخانه 238,940 
ناودانی 10 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته106 متریکیلوگرمبنگاه تهران 271,340 
ناودانی 10 شکفته 6 متری کارخانه شکفته106 متریکیلوگرمکارخانه 238,410 
ناودانی 12 شکفته 12 متری کارخانه شکفته1212 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 12 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته126 متریکیلوگرمبنگاه تهران 271,340 
ناودانی 12 شکفته 6 متری کارخانه شکفته126 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 14 شکفته 12 متری کارخانه شکفته1412 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 14 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته146 متریکیلوگرمبنگاه تهران 271,740 
ناودانی 14 شکفته 6 متری کارخانه شکفته146 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 16 شکفته 12 متری کارخانه شکفته1612 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 16 شکفته 6 متری کارخانه شکفته166 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 6 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته66 متریکیلوگرمبنگاه تهران 271,340 
ناودانی 6 شکفته 6 متری کارخانه شکفته66 متریکیلوگرمکارخانه 239,300 
ناودانی 8 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته86 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 8 شکفته 6 متری کارخانه شکفته86 متریکیلوگرمکارخانه 238,960 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی سنگین 6 اسپیرال 6 متری کارخانه صنایع فولاد کوهپایه66 متریکیلوگرمکارخانه 271,020 
ناودانی 5 اسپیرال 6 متری کارخانه صنایع فولاد کوهپایه56 متریکیلوگرمکارخانه 283,760 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 14 فایکو 12 متری بنگاه تهران فولاد البرز ایرانیان1412 متریکیلوگرمبنگاه تهران 290,060 
ناودانی 18 فایکو 12 متری بنگاه تهران فولاد البرز ایرانیان1812 متریکیلوگرمبنگاه تهران 290,060 
ناودانی 20 فایکو 12 متری بنگاه تهران فولاد البرز ایرانیان2012 متریکیلوگرمبنگاه تهران 317,260 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا1012 متریکیلوگرمبنگاه تهران 302,480 
ناودانی 12 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا1212 متریکیلوگرمبنگاه تهران 320,660 
ناودانی 14 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا1412 متریکیلوگرمبنگاه تهران 293,370 
ناودانی 16 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا1612 متریکیلوگرمبنگاه تهران 293,420 
ناودانی 18 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا1812 متریکیلوگرمبنگاه تهران 293,070 
ناودانی 20 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا2012 متریکیلوگرمبنگاه تهران 320,780 
ناودانی 22 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا2212 متریکیلوگرمبنگاه تهران 329,850 
ناودانی 24 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا2412 متریکیلوگرمبنگاه تهران 329,580 
ناودانی 8 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا812 متریکیلوگرمبنگاه تهران 320,610 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا1012 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 12 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا1212 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 14 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا1412 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 16 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا1612 متریشاخهبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 16 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا1612 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 18 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا1812 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 20 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا2012 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 22 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا2212 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 24 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا2412 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 26 اروپا 12 متری اروپا2612 متریکیلوگرم- 598,240 
ناودانی 28 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا2812 متریکیلوگرمبنگاه تهران 525,730 
ناودانی 30 اروپا 12 متری اروپا3012 متریکیلوگرم- 598,240 
ناودانی 32 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا3212 متریکیلوگرمبنگاه تهران 598,240 
ناودانی 35 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا3512 متریکیلوگرمبنگاه تهران 598,240 
ناودانی 38 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا3812 متریکیلوگرمبنگاه تهران 598,240 
ناودانی 4 اروپا 6 متری بنگاه تهران اروپا46 متریکیلوگرمبنگاه تهران 598,240 
ناودانی 40 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا4012 متریکیلوگرمبنگاه تهران 598,240 
ناودانی 5 اروپا 6 متری بنگاه تهران اروپا56 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 65 اروپا 6 متری بنگاه تهران اروپا656 متریکیلوگرمبنگاه تهران 598,240 
ناودانی 8 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا812 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی ۱۰ فولاد تهران ۶ متری کارخانه فولاد تهران106 متریکیلوگرمکارخانه 262,870 
ناودانی 10 فولاد تهران 6 متری تهران فولاد تهران106 متریکیلوگرمبنگاه تهران 263,730 
ناودانی 6 فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران فولاد تهران66 متریکیلوگرمبنگاه تهران 271,550 
ناودانی 6 فولاد تهران 6 متری کارخانه فولاد تهران66 متریکیلوگرمکارخانه 262,870 
ناودانی 8 فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران فولاد تهران86 متریکیلوگرمبنگاه تهران 255,790 
ناودانی 8 فولاد تهران 6 متری کارخانه فولاد تهران86 متریکیلوگرمکارخانه 262,870 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 10 فولاد فراد 6 متری کارخانه فولاد فراد106 متریکیلوگرمکارخانه 258,330 
ناودانی 8 8 فولاد فراد 6 متری کارخانه فولاد فراد86 متریکیلوگرمکارخانه 258,330