قیمت ناودانی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز106 متریکیلوگرمکارخانه 279,820 
ناودانی 12 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز126 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 14 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز146 متریکیلوگرمکارخانه 158,630 
ناودانی 16 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز166 متریکیلوگرمکارخانه 158,630 
ناودانی 8 ناب تبریز 6 متری کارخانه ناب تبریز86 متریکیلوگرمکارخانه 222,940 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 شکفته 12 متری کارخانه شکفته1012 متریکیلوگرمکارخانه 155,910 
ناودانی 10 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته106 متریکیلوگرمبنگاه تهران 164,980 
ناودانی 10 شکفته 6 متری کارخانه شکفته106 متریکیلوگرمکارخانه 155,910 
ناودانی 12 شکفته 12 متری کارخانه شکفته1212 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 12 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته126 متریکیلوگرمبنگاه تهران 169,500 
ناودانی 12 شکفته 6 متری کارخانه شکفته126 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 14 شکفته 12 متری کارخانه شکفته1412 متریکیلوگرمکارخانه 202,760 
ناودانی 14 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته146 متریکیلوگرمبنگاه تهران 171,320 
ناودانی 14 شکفته 6 متری کارخانه شکفته146 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 16 شکفته 12 متری کارخانه شکفته1612 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 16 شکفته 6 متری کارخانه شکفته166 متریکیلوگرمکارخانه تماس بگیرید
ناودانی 6 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته66 متریکیلوگرمبنگاه تهران 164,980 
ناودانی 6 شکفته 6 متری کارخانه شکفته66 متریکیلوگرمکارخانه 155,910 
ناودانی 8 شکفته 6 متری بنگاه تهران شکفته86 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 8 شکفته 6 متری کارخانه شکفته86 متریکیلوگرمکارخانه 155,910 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی سنگین 6 اسپیرال 6 متری کارخانه صنایع فولاد کوهپایه66 متریکیلوگرمکارخانه 162,530 
ناودانی 5 اسپیرال 6 متری کارخانه صنایع فولاد کوهپایه56 متریکیلوگرمکارخانه 161,620 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 14 فایکو 12 متری بنگاه تهران فولاد البرز ایرانیان1412 متریکیلوگرمبنگاه تهران 173,130 
ناودانی 18 فایکو 12 متری بنگاه تهران فولاد البرز ایرانیان1812 متریکیلوگرمبنگاه تهران 181,290 
ناودانی 20 فایکو 12 متری بنگاه تهران فولاد البرز ایرانیان2012 متریکیلوگرمبنگاه تهران 199,420 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا1012 متریکیلوگرمبنگاه تهران 173,130 
ناودانی 12 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا1212 متریکیلوگرمبنگاه تهران 174,950 
ناودانی 14 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا1412 متریکیلوگرمبنگاه تهران 173,130 
ناودانی 16 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا1612 متریکیلوگرمبنگاه تهران 174,950 
ناودانی 18 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا1812 متریکیلوگرمبنگاه تهران 181,290 
ناودانی 20 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا2012 متریکیلوگرمبنگاه تهران 199,420 
ناودانی 22 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا2212 متریکیلوگرمبنگاه تهران 194,880 
ناودانی 24 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا2412 متریکیلوگرمبنگاه تهران 203,950 
ناودانی 8 هموزن اروپا 12 متری بنگاه تهران هموزن اروپا812 متریکیلوگرمبنگاه تهران 203,950 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا1012 متریکیلوگرمبنگاه تهران 211,010 
ناودانی 12 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا1212 متریکیلوگرمبنگاه تهران 252,850 
ناودانی 14 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا1412 متریکیلوگرمبنگاه تهران 218,810 
ناودانی 16 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا1612 متریشاخهبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 16 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا1612 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 18 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا1812 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 20 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا2012 متریکیلوگرمبنگاه تهران 222,940 
ناودانی 22 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا2212 متریکیلوگرمبنگاه تهران 215,970 
ناودانی 24 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا2412 متریکیلوگرمبنگاه تهران 216,890 
ناودانی 26 اروپا 12 متری اروپا2612 متریکیلوگرم- 426,030 
ناودانی 28 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا2812 متریکیلوگرمبنگاه تهران 426,030 
ناودانی 30 اروپا 12 متری اروپا3012 متریکیلوگرم- 453,220 
ناودانی 32 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا3212 متریکیلوگرمبنگاه تهران 580,110 
ناودانی 35 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا3512 متریکیلوگرمبنگاه تهران 453,220 
ناودانی 38 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا3812 متریکیلوگرمبنگاه تهران 422,400 
ناودانی 4 اروپا 6 متری بنگاه تهران اروپا46 متریکیلوگرمبنگاه تهران 398,830 
ناودانی 40 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا4012 متریکیلوگرمبنگاه تهران 435,090 
ناودانی 5 اروپا 6 متری بنگاه تهران اروپا56 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 65 اروپا 6 متری بنگاه تهران اروپا656 متریکیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید
ناودانی 8 اروپا 12 متری بنگاه تهران اروپا812 متریکیلوگرمبنگاه تهران 243,120 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی ۱۰ فولاد تهران ۶ متری کارخانه فولاد تهران106 متریکیلوگرمکارخانه 158,630 
ناودانی 10 فولاد تهران 6 متری تهران فولاد تهران106 متریکیلوگرمبنگاه تهران 172,230 
ناودانی 6 فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران فولاد تهران66 متریکیلوگرمبنگاه تهران 163,160 
ناودانی 6 فولاد تهران 6 متری کارخانه فولاد تهران66 متریکیلوگرمکارخانه 158,630 
ناودانی 8 فولاد تهران 6 متری بنگاه تهران فولاد تهران86 متریکیلوگرمبنگاه تهران 172,230 
ناودانی 8 فولاد تهران 6 متری کارخانه فولاد تهران86 متریکیلوگرمکارخانه 158,630 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامبرندسایزحالتواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
ناودانی 10 10 فولاد فراد 6 متری کارخانه فولاد فراد106 متریکیلوگرمکارخانه 157,720 
ناودانی 8 8 فولاد فراد 6 متری کارخانه فولاد فراد86 متریکیلوگرمکارخانه 157,720