قیمت سپری

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامسایزبرندطول شاخهواحدمحل بارگیریقیمتعملیات
سپری ۳-۶ متری بنگاه تهران 3نورد سجاد6 متریکیلوگرمبنگاه تهران 344,450 
سپری ۴-۶ متری بنگاه تهران 4نورد سجاد6 متریکیلوگرمبنگاه تهران 344,450 
سپری ۵-۶ متری بنگاه تهران 5نورد سجاد6 متریکیلوگرمبنگاه تهران 344,450 
سپری ۶-۶ متری بنگاه تهران 6نورد سجاد6 متریکیلوگرمبنگاه تهران 344,450