قیمت میلگرد آلومینیوم

تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامقطروزنگریدقیمتعملیات
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 10 اینچ 100.2122024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 100 اینچ 100222024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 11 اینچ 110.2562024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 110 اینچ 11026.622024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 115 اینچ 11529.0952024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 12 اینچ 120.3052024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 120 اینچ 12031.682024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 125 اینچ 12534.3752024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 13 اینچ 130.3582024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 130 اینچ 13037.182024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 14 اینچ 140.4152024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 140 اینچ 14043.122024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 15 اینچ 150.4772024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 150 اینچ 15049.52024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 16 اینچ 160.5432024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 163 اینچ 16358.4512024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 17 اینچ 170.6132024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 175 اینچ 17567.3752024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 18 اینچ 1180.6872024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 186 اینچ 18676.1112024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 19 اینچ 190.7652024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 20 اینچ 200.8482024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 200 اینچ 200882024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 21 اینچ 210.9352024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 210 اینچ 21097.022024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 22 اینچ 221.0262024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 220 اینچ 220106.482024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 230 اینچ 230116.382024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 24 اینچ 241.2212024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 25 اینچ 251.3252024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 250 اینچ 250137.52024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 26 اینچ 261.4332024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 27 اینچ 271.5452024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 275 اینچ 275166.3752024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 28 اینچ 281.6622024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 29 اینچ 291.7822024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 290 اینچ 2901852024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 30 اینچ 301.9082024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 300 اینچ 3001982024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 31 اینچ 312.0372024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 32 اینچ 322.172024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 34 اینچ 342.452024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 35 اینچ 352.5962024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 350 اینچ 350269.52024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 36 اینچ 362.7472024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 37 اینچ 372.9022024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 38 اینچ 383.0612024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 40 اینچ 400.3912024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 42 اینچ 423.7392024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 420 اینچ 4203882024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 45 اینچ 454.2922024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 47 اینچ 474.8592024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 50 اینچ 505.2992024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 500 اینچ 5005502024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 520 اینچ 5205942024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 55 اینچ 556.4112024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 60 اینچ 607.632024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 62 اینچ 628.4562024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 65 اینچ 658.9552024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 70 اینچ 7010.3862024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 75 اینچ 7511.9222024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 8 اینچ 80.1362024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 80 اینچ 8013.5652024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 85 اینچ 8515.3132024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 9 اینچ 90.1722024 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 2024 قطر 90 اینچ 9017.822024 تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامقطروزنگریدقیمتعملیات
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 10 اینچ 100.2126061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 100 اینچ 100226061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 11 اینچ 110.2566061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 110 اینچ 11026.626061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 115 اینچ 11529.0956061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 12 اینچ 120.3056061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 120 اینچ 12031.686061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 125 اینچ 12534.3756061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 13 اینچ 130.3586061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 130 اینچ 13037.186061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 14 اینچ 140.4156061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 140 اینچ 14043.126061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 15 اینچ 150.4776061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 150 اینچ 15049.56061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 16 اینچ 160.5436061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 163 اینچ 16358.4516061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 17 اینچ 170.6136061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 175 اینچ 17567.3756061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 18 اینچ 1180.6876061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 186 اینچ 18676.1116061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 19 اینچ 190.7656061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 20 اینچ 200.8486061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 200 اینچ 200886061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 21 اینچ 210.9356061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 210 اینچ 21097.026061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 22 اینچ 221.0266061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 220 اینچ 220106.486061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 230 اینچ 230116.386061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 24 اینچ 241.2216061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 25 اینچ 251.3256061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 250 اینچ 250137.56061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 26 اینچ 261.4336061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 27 اینچ 271.5456061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 275 اینچ 275166.3756061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 28 اینچ 281.6626061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 29 اینچ 291.7826061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 290 اینچ 2901856061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 30 اینچ 301.9086061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 300 اینچ 3001986061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 31 اینچ 312.0376061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 32 اینچ 322.176061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 34 اینچ 342.456061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 35 اینچ 352.5966061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 350 اینچ 350269.56061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 36 اینچ 362.7476061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 37 اینچ 372.9026061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 38 اینچ 383.0616061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 40 اینچ 400.3916061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 42 اینچ 423.7396061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 420 اینچ 4203886061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 45 اینچ 454.2926061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 47 اینچ 474.8596061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 50 اینچ 505.2996061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 500 اینچ 5005506061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 520 اینچ 5205946061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 55 اینچ 556.4116061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 60 اینچ 607.636061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 62 اینچ 628.4566061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 65 اینچ 658.9556061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 70 اینچ 7010.3866061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 75 اینچ 7511.9226061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 8 اینچ 80.1366061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 80 اینچ 8013.5656061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 85 اینچ 8515.3136061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 9 اینچ 90.1726061 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 6061 قطر 90 اینچ 9017.826061 تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامقطروزنگریدقیمتعملیات
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 10 اینچ 100.2127000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 100 اینچ 100227000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 11 اینچ 110.2567000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 110 اینچ 11026.627000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 115 اینچ 11529.0957000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 12 اینچ 120.3057000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 120 اینچ 12031.687000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 125 اینچ 12534.3757000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 13 اینچ 130.3587000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 130 اینچ 13037.187000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 14 اینچ 140.4157000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 140 اینچ 14043.127000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 15 اینچ 150.4777000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 150 اینچ 15049.57000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 16 اینچ 160.5437000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 163 اینچ 16358.4517000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 17 اینچ 170.6137000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 175 اینچ 17567.3757000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 18 اینچ 1180.6877000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 186 اینچ 18676.1117000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 19 اینچ 190.7657000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 20 اینچ 200.8487000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 200 اینچ 200887000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 21 اینچ 210.9357000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 210 اینچ 21097.027000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 22 اینچ 221.0267000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 220 اینچ 220106.487000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 230 اینچ 230116.387000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 24 اینچ 241.2217000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 25 اینچ 251.3257000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 250 اینچ 250137.57000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 26 اینچ 261.4337000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 27 اینچ 271.5457000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 275 اینچ 275166.3757000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 28 اینچ 281.6627000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 29 اینچ 291.7827000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 290 اینچ 2901857000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 30 اینچ 301.9087000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 300 اینچ 3001987000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 31 اینچ 312.0377000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 32 اینچ 322.177000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 34 اینچ 342.457000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 35 اینچ 352.5967000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 350 اینچ 350269.57000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 36 اینچ 362.7477000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 37 اینچ 372.9027000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 38 اینچ 383.0617000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 40 اینچ 400.3917000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 42 اینچ 423.7397000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 420 اینچ 4203887000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 45 اینچ 454.2927000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 47 اینچ 474.8597000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 50 اینچ 505.2997000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 500 اینچ 5005507000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 520 اینچ 5205947000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 55 اینچ 556.4117000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 60 اینچ 607.637000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 62 اینچ 628.4567000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 65 اینچ 658.9557000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 70 اینچ 7010.3867000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 75 اینچ 7511.9227000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 8 اینچ 80.1367000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 80 اینچ 8013.5657000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 85 اینچ 8515.3137000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 9 اینچ 90.1727000 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7000 قطر 90 اینچ 9017.827000 تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامقطروزنگریدقیمتعملیات
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 10 اینچ 100.2127075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 100 اینچ 100227075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 11 اینچ 110.2567075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 110 اینچ 11026.627075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 115 اینچ 11529.0957075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 12 اینچ 120.3057075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 120 اینچ 12031.687075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 125 اینچ 12534.3757075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 13 اینچ 130.3587075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 130 اینچ 13037.187075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 14 اینچ 140.4157075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 140 اینچ 14043.127075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 15 اینچ 150.4777075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 150 اینچ 15049.57075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 16 اینچ 160.5437075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 163 اینچ 16358.4517075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 17 اینچ 170.6137075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 175 اینچ 17567.3757075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 18 اینچ 1180.6877075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 186 اینچ 18676.1117075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 19 اینچ 190.7657075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 20 اینچ 200.8487075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 200 اینچ 200887075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 21 اینچ 210.9357075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 210 اینچ 21097.027075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 22 اینچ 221.0267075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 220 اینچ 220106.487075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 230 اینچ 230116.387075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 24 اینچ 241.2217075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 25 اینچ 251.3257075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 250 اینچ 250137.57075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 26 اینچ 261.4337075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 27 اینچ 271.5457075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 275 اینچ 275166.3757075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 28 اینچ 281.6627075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 29 اینچ 291.7827075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 290 اینچ 2901857075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 30 اینچ 301.9087075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 300 اینچ 3001987075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 31 اینچ 312.0377075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 32 اینچ 322.177075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 34 اینچ 342.457075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 35 اینچ 352.5967075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 350 اینچ 350269.57075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 36 اینچ 362.7477075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 37 اینچ 372.9027075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 38 اینچ 383.0617075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 40 اینچ 400.3917075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 42 اینچ 423.7397075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 420 اینچ 4203887075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 45 اینچ 454.2927075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 47 اینچ 474.8597075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 50 اینچ 505.2997075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 500 اینچ 5005507075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 520 اینچ 5205947075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 55 اینچ 556.4117075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 60 اینچ 607.637075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 62 اینچ 628.4567075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 65 اینچ 658.9557075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 70 اینچ 7010.3867075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 75 اینچ 7511.9227075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 8 اینچ 80.1367075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 80 اینچ 8013.5657075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 85 اینچ 8515.3137075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 9 اینچ 90.1727075 تماس بگیرید
میلگرد آلومینیوم گرید 7075 قطر 90 اینچ 9017.827075 تماس بگیرید