قیمت میلگرد آجدار

تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 144,390 
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 144,390 
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 144,390 
میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 144,390 
میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم 144,390 
میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32شاخه 12 متریA3کارخانهمیانهکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار کاشان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 36 A3 شاخه 12 متری کارخانه 36شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 40 A3 شاخه 12 متری کارخانه 40شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA3کارخانهکاشانکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار درپاد تبریز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم 149,390 
میلگرد آجدار درپاد تبریز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم 149,390 
میلگرد آجدار درپاد تبریز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم 149,390 
میلگرد آجدار درپاد تبریز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم 149,390 
میلگرد آجدار درپاد تبریز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم 149,390 
میلگرد آجدار درپاد تبریز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم 149,390 
میلگرد آجدار درپاد تبریز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهدرپاد تبریزکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار درپاد تبریز 8 A3 شاخه 8شاخهA3تهراندرپاد تبریزکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA2کارخانهامیرکبیرکیلوگرم 144,380 
میلگرد آجدار امیرکبیر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم 145,740 
میلگرد آجدار امیرکبیر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه بنگاه تهران 14شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم 144,390 
میلگرد آجدار امیرکبیر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم 142,110 
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه بنگاه تهران 16شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم 144,390 
میلگرد آجدار امیرکبیر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه بنگاه تهران 18شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم 144,390 
میلگرد آجدار امیرکبیر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه بنگاه تهران 20شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم 144,390 
میلگرد آجدار امیرکبیر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم 142,110 
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه بنگاه تهران 22شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم 144,390 
میلگرد آجدار امیرکبیر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم 142,110 
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه بنگاه تهران 25شاخهA3بنگاه تهرانامیرکبیرکیلوگرم 144,390 
میلگرد آجدار امیرکبیر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم 142,110 
میلگرد آجدار امیرکبیر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم 143,920 
میلگرد آجدار امیرکبیر 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32شاخه 12 متریA3کارخانهامیرکبیرکیلوگرم 143,920 
میلگرد آجدار امیرکبیر 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA2کارخانهامیرکبیرکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA2کارخانهشاهین بنابکیلوگرم 153,010 
میلگرد آجدار شاهین بناب 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA3کارخانهشاهین بنابکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA2کارخانهظفر بنابکیلوگرم 148,930 
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم 148,930 
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم 146,210 
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم 146,210 
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم 146,210 
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم 146,210 
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم 146,210 
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم 146,210 
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهظفر بنابکیلوگرم 146,210 
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه بنگاه تهران 8شاخهA2بنگاه تهرانظفر بنابکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA2کارخانهظفر بنابکیلوگرم 150,750 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم 147,580 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم 151,220 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم 147,580 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم 146,670 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم 146,670 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم 146,670 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم 146,670 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم 146,670 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم 146,670 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم 146,670 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم 146,670 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA2کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم 148,490 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA3کارخانهکاوه تیکمه داشکیلوگرم 152,130 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهذوب آهن اصفهانکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهران 14شاخهA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران 16شاخهA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران 18شاخهA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران 20شاخهA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهران 22شاخهA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران 25شاخهA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران 28شاخهA3بنگاه تهراننیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32شاخه 12 متریA3کارخانهنیشابورکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم 143,940 
میلگرد آجدار کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم 143,940 
میلگرد آجدار کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم 142,590 
میلگرد آجدار کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم 142,590 
میلگرد آجدار کوثر اهواز 22 A2 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA2کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم 142,590 
میلگرد آجدار کوثر اهواز 25 A2 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA2کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار کوثر اهواز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم 142,590 
میلگرد آجدار کوثر اهواز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم 142,590 
میلگرد آجدار کوثر اهواز 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32شاخه 12 متریA3کارخانهکوثر اهوازکیلوگرم 142,590 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار شاهرود 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم 153,500 
میلگرد آجدار شاهرود 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم 152,590 
میلگرد آجدار شاهرود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم 147,120 
میلگرد آجدار شاهرود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم 147,120 
میلگرد آجدار شاهرود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم 147,120 
میلگرد آجدار شاهرود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم 147,120 
میلگرد آجدار شاهرود 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم 147,120 
میلگرد آجدار شاهرود 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهشاهرودکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار ابهر 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA2کارخانهابهرکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA3کارخانهابهرکیلوگرم 144,400 
میلگرد آجدار ابهر 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA2کارخانهابهرکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهابهرکیلوگرم 144,400 
میلگرد آجدار ابهر 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهابهرکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهابهرکیلوگرم 141,200 
میلگرد آجدار ابهر 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهابهرکیلوگرم 141,200 
میلگرد آجدار ابهر 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهابهرکیلوگرم 141,200 
میلگرد آجدار ابهر 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهابهرکیلوگرم 141,200 
میلگرد آجدار ابهر 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهابهرکیلوگرم 141,200 
میلگرد آجدار ابهر 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهابهرکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار ابهر 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA2کارخانهابهرکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار حسن رود 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA2کارخانهحسن رودکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار حسن رود 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA2کارخانهحسن رودکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار حسن رود 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار حسن رود 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار حسن رود 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار حسن رود 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهحسن رودکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار حسن رود 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA2کارخانهحسن رودکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار آریان فولاد 10 A2 شاخه 12 متری 10شاخه 12 متریA2کارخانهآریان فولادکیلوگرم 143,930 
میلگرد آجدار آریان فولاد 10 A3 شاخه 12 متری 10شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم 144,850 
میلگرد آجدار آریان فولاد 12 A2 شاخه 12 متری 12شاخه 12 متریA2کارخانهآریان فولادکیلوگرم 143,480 
میلگرد آجدار آریان فولاد 12 A3 شاخه 12 متری 12شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم 143,930 
میلگرد آجدار آریان فولاد 14 A3 شاخه 12 متری 14شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم 143,020 
میلگرد آجدار آریان فولاد 16 A3 شاخه 12 متری 16شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریان فولاد 18 A3 شاخه 12 متری 18شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریان فولاد 20 A3 شاخه 12 متری 20شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریان فولاد 22 A3 شاخه 12 متری 22شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم 143,020 
میلگرد آجدار آریان فولاد 25 A3 شاخه 12 متری 25شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم 143,020 
میلگرد آجدار آریان فولاد 28 A3 شاخه 12 متری 28شاخه 12 متریA3کارخانهآریان فولادکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار آریا ذوب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA2کارخانهآریا ذوبکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA2کارخانهآریا ذوبکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آریا ذوب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهآریا ذوبکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار حدید سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم 158,970 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار حدید سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم 158,970 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 14 A2 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار حدید سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم 155,320 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 16 A2 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار حدید سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم 155,320 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 18 A2 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار حدید سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم 155,320 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم 155,320 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم 155,320 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم 155,320 
میلگرد آجدار حدید سیرجان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA2کارخانهحدید سیرجانکیلوگرم 160,790 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار قزوین 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA2کارخانهقزوینکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار قزوین 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA2کارخانهقزوینکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار قزوین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA2کارخانهقزوینکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA2کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم 147,570 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم 149,390 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A2 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA2کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم 147,570 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم 145,760 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم 145,760 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم 145,760 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم 145,760 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم 145,760 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم 145,760 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم 145,760 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 30 A3 شاخه 12 متری کارخانه 30شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32شاخه 12 متریA3کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم 145,760 
میلگرد آجدار آذرفولاد امین 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA2کارخانهآذرفولاد امینکیلوگرم 149,390 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 16 A2 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 18 A2 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 20 A2 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA2کارخانهفولاد سپهر ایرانیانکیلوگرم 151,500 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA3کارخانهنورد گرم سمنانکیلوگرم 146,670 
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهنورد گرم سمنانکیلوگرم 139,420 
میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA3کارخانهنورد گرم سمنانکیلوگرم 156,640 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار معراج کرد کوی 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار معراج کرد کوی 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار معراج کرد کوی 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار معراج کرد کوی 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار معراج کرد کوی 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهمعراج کرد کویکیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم 143,940 
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم 143,940 
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم 143,940 
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم 143,940 
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم 143,940 
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهصبا فولاد زاگرسکیلوگرم 143,940 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA2کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 153,910 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 153,910 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32شاخه 12 متریA3کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 150,290 
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان 8 A2 شاخه کارخانه 8شاخهA2کارخانهآناهیتا گیلانکیلوگرم 155,730 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار ابرکوه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA3کارخانهابرکوهکیلوگرم 147,560 
میلگرد آجدار ابرکوه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهابرکوهکیلوگرم 145,740 
میلگرد آجدار ابرکوه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهابرکوهکیلوگرم 143,480 
میلگرد آجدار ابرکوه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهابرکوهکیلوگرم 143,480 
میلگرد آجدار ابرکوه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهابرکوهکیلوگرم 142,570 
میلگرد آجدار ابرکوه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهابرکوهکیلوگرم 142,570 
میلگرد آجدار ابرکوه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهابرکوهکیلوگرم 142,570 
میلگرد آجدار ابرکوه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهابرکوهکیلوگرم 142,570 
میلگرد آجدار ابرکوه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهابرکوهکیلوگرم 142,570 
میلگرد آجدار ابرکوه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32شاخه 12 متریA3کارخانهابرکوهکیلوگرم 142,570 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار بافق یزد 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم 157,550 
میلگرد آجدار بافق یزد 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم 154,830 
میلگرد آجدار بافق یزد 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم 151,480 
میلگرد آجدار بافق یزد 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم 151,480 
میلگرد آجدار بافق یزد 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم 150,290 
میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم 150,290 
میلگرد آجدار بافق یزد 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم 150,290 
میلگرد آجدار بافق یزد 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم 150,290 
میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم 150,290 
میلگرد آجدار بافق یزد 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم 152,110 
میلگرد آجدار بافق یزد 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA3کارخانهبافق یزدکیلوگرم 166,620 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار فایکو 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA2کارخانهفایکوکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم 149,110 
میلگرد آجدار فایکو 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم 147,830 
میلگرد آجدار فایکو 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم 143,580 
میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران 16شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانفایکوکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم 143,580 
میلگرد آجدار فایکو 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم 143,580 
میلگرد آجدار فایکو 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم 143,580 
میلگرد آجدار فایکو 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم 143,580 
میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری بنگاه تهران 25شاخه 12 متریA3بنگاه تهرانفایکوکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم 150,820 
میلگرد آجدار فایکو 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار فایکو 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32شاخه 12 متریA3کارخانهفایکوکیلوگرم 149,920 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار راد همدان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA2کارخانهراد همدانکیلوگرم 161,470 
میلگرد آجدار راد همدان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم 158,280 
میلگرد آجدار راد همدان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم 157,370 
میلگرد آجدار راد همدان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم 157,370 
میلگرد آجدار راد همدان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم 157,370 
میلگرد آجدار راد همدان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم 157,370 
میلگرد آجدار راد همدان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم 157,370 
میلگرد آجدار راد همدان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم 157,820 
میلگرد آجدار راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم 157,820 
میلگرد آجدار راد همدان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32شاخه 12 متریA3کارخانهراد همدانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار راد همدان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 8شاخه 12 متریA2کارخانهراد همدانکیلوگرم 163,750 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 10شاخه 12 متریA2کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم تماس بگیرید
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم 146,640 
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم 143,470 
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم 143,470 
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم 141,200 
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم 141,200 
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم 141,200 
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم 141,200 
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهجهان فولاد سیرجانکیلوگرم 141,200 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم 142,570 
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم 142,570 
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم 141,660 
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم 141,660 
میلگرد آجدار ذوب و نورد کرمان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهذوب و نورد کرمانکیلوگرم 141,660 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 17 ساعت پیش
نامسایزحالتاستانداردمحل بارگیریبرندواحدقیمتعملیات
میلگرد آجدار قائم 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 12شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم 144,390 
میلگرد آجدار قائم 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 14شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم 143,930 
میلگرد آجدار قائم 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 16شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم 143,930 
میلگرد آجدار قائم 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 18شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم 143,930 
میلگرد آجدار قائم 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 20شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم 143,930 
میلگرد آجدار قائم 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 22شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم 143,930 
میلگرد آجدار قائم 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 25شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم 143,930 
میلگرد آجدار قائم 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 28شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم 143,930 
میلگرد آجدار قائم 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 32شاخه 12 متریA3کارخانهقائمکیلوگرم 143,930