لوله گالوانیزه

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله گالوانیزه ۲ ” ۱ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 473,150 
لوله گالوانیزه ۲ ” ۱/۲ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 477,690 
لوله گالوانیزه ۲ “۱/۲ ۱ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 471,350 
لوله گالوانیزه ۲ ” ۱/۲ ۲ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 468,630 
لوله گالوانیزه ۲ “۱/۴ ۱ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 1/4 1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 471,350 
لوله گالوانیزه ۲ ” ۲ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 468,630 
لوله گالوانیزه ۲ ” ۳ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 3 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 468,630 
لوله گالوانیزه ۲ ” ۳/۴ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 3/4 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 477,690 
لوله گالوانیزه ۲ ” ۴ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 4 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 468,630 
لوله گالوانیزه ۲٫۵ ” ۱ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 457,750 
لوله گالوانیزه ۲٫۵ ” ۱/۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 467,720 
لوله گالوانیزه ۲٫۵ “۱/۲ ۱ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 455,030 
لوله گالوانیزه ۲٫۵ ” ۱/۲ ۲ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 453,220 
لوله گالوانیزه ۲٫۵ “۱/۴ ۱ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/4 1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 455,030 
لوله گالوانیزه ۲٫۵ ” ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 453,220 
لوله گالوانیزه ۲٫۵ ” ۳ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 3 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 453,220 
لوله گالوانیزه ۲٫۵ ” ۳/۴ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 3/4 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 466,810 
لوله گالوانیزه ۲٫۵ “۴ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 4 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 453,220 
لوله گالوانیزه ۳ ۱/۲ ۱ اینچ تهران صنعتی ۶متری بنگاه تهران 1/2 1 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
لوله گالوانیزه ۳ ” ۱/۲ ۲ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 453,220 
لوله گالوانیزه ۳ ” ۲ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 453,220 
لوله گالوانیزه ۳ ” ۳ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 3 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 453,220 
لوله گالوانیزه ۳ ” ۴ قزوین صنعتی ۶متری کارخانه 4 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 453,220 
لوله گالوانیزه 2.5 1/2 1 اینچ تهران صنعتی 6متری بنگاه تهران 1/2 1 اینچ2.56 متریصنعتیبنگاه تهران- تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 3 2 اینچ تهران صنعتی 6متری بنگاه تهران 3 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهران- تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 4 1/2 1 اینچ تهران صنعتی 6متری بنگاه تهران 4 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهران- تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 5 3 اینچ تهران صنعتی 6متری بنگاه تهران 5 اینچ56 متریصنعتیبنگاه تهران- تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله گالوانیزه سمنان 2 اینچ ضخامت 2.35 شاخه 6 متری 2 اینچ2.316 متریتست آبکارخانهشاخه تماس بگیرید
لوله گالوانیزه 2 ” 1 تهران تست آب 6متری کارخانه 1 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 400,450 
لوله گالوانیزه 2 ” 1/2 تهران تست آب 6متری کارخانه 1/2 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 408,490 
لوله گالوانیزه 2 ” 3/4 تهران تست آب 6متری کارخانه 3/4 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 408,490 
لوله گالوانیزه 2.5 ” 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 400,450 
لوله گالوانیزه 2.5 ” 1/2 قزوین تست آب 6متری کارخانه 1/2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 411,510 
لوله گالوانیزه 2.5 “1/2 1 تهران تست آب 6متری کارخانه 1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 397,420 
لوله گالوانیزه 2.5 “1/2 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه 1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 397,420 
لوله گالوانیزه 2.5 “1/4 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه 1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 397,420 
لوله گالوانیزه 2.5 “1/4 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه 1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 397,420 
لوله گالوانیزه 2.5 ” 2 قزوین تست آب 6متری کارخانه 2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 395,420 
لوله گالوانیزه 2.5 ” 3/4 قزوین تست آب 6متری کارخانه 3/4 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 410,500 
لوله گالوانیزه 3 ” 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه 3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 389,380 
لوله گالوانیزه 3 “1/2 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه 3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 389,380 
لوله گالوانیزه 3 ” 1/2 2 قزوین تست آب 6متری کارخانه 3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 386,360 
لوله گالوانیزه 3 “1/4 1 قزوین تست آب 6متری کارخانه 3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 389,380 
لوله گالوانیزه 3 ” 2 قزوین تست آب 6متری کارخانه 3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 386,360 
لوله گالوانیزه 3 ” 3 تهران تست آب 6متری کارخانه 3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 386,360 
لوله گالوانیزه 3 ” 4 تهران تست آب 6متری کارخانه 3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 386,360