لوله درز مستقیم صنعتی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 203,950 
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱/۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 206,670 
لوله درز مستقیم ۲ “۱/۲ ۱ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 203,950 
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱/۲ ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 203,950 
لوله درز مستقیم ۲ “۱/۴ ۱ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/4 1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 203,950 
لوله درز مستقیم ۲ ” ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 204,850 
لوله درز مستقیم ۲ ” ۳ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 3 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 204,850 
لوله درز مستقیم ۲ ” ۳/۴ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 3/4 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 206,670 
لوله درز مستقیم ۲ ” ۴ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 4 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 203,950 
لوله درز مستقیم 2 1 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 1 اینچ26 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 2,461,850 
لوله درز مستقیم 2 1 1/4 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 1 1/4 اینچ26 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 3,131,470 
لوله درز مستقیم 2 1/2 2 اینچ تهران صنعتی 6متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ26 متریصنعتیبنگاه تهران- 5,055,580 
لوله درز مستقیم 2 3 1/2 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 3 1/2 اینچ26 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 7,927,140 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۱ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۱/۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 217,550 
لوله درز مستقیم ۲٫۵ “۱/۲ ۱ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۱/۲ ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم ۲٫۵ “۱/۴ ۱ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/4 1 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 2 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۳ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 3 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۳/۴ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 3/4 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 217,550 
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۴ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 4 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۵ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 5 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم ۲٫۵ ” ۶ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 6 اینچ2.56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم 2.5 1 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 1 اینچ2.56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 2,954,220 
لوله درز مستقیم 2.5 4 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 4 اینچ2.56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 10,290,500 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم 2.8 1/2 اینچ تهران صنعتی 6متری بنگاه تهران 1/2 اینچ2.86 متریصنعتیبنگاه تهران- 2,110,150 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم ۳ ” ۱ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم ۳ “۱/۲ ۱ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 1 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم ۳ ” ۱/۲ ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم ۳ “۱/۴ ۱ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/4 1 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم ۳ ” ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 2 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم ۳ ” ۴ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 4 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم ۳ ” ۵ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 5 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم ۳ ” ۶ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 6 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
لوله درز مستقیم 3 1 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 1 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 3,545,060 
لوله درز مستقیم 3 1/4 1 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 1/4 1 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 4,726,740 
لوله درز مستقیم 3 2 1/2 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 2 1/2 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 8,271,790 
لوله درز مستقیم 3 3 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 3 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 10,044,320 
لوله درز مستقیم 3 4 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 4 اینچ36 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 12,309,220 
لوله درزدار ” ۳ ضخامت۳ میل شاخه ۶متری 3 اینچ36متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 215,730 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم 3.5 2 1/2 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 2 1/2 اینچ3.56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 10,241,270 
لوله درز مستقیم 3.5 3 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 3 اینچ3.56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 12,210,740 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم ۴ ” ۱/۲ ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 2 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 228,430 
لوله درز مستقیم ۴ ” ۱/۲ ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 2 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 228,430 
لوله درز مستقیم ۴ ” ۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 2 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 228,430 
لوله درز مستقیم ۴ ” ۳ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 3 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 228,430 
لوله درز مستقیم ۴ ” ۴ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 4 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 228,430 
لوله درز مستقیم ۴ ” ۵ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 5 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 228,430 
لوله درز مستقیم ۴ ” ۶ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 6 اینچ46متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 228,430 
لوله درز مستقیم 4 2 اینچ تهران صنعتی 6متری بنگاه تهران 4 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهران- 8,264,760 
لوله درز مستقیم 4 2 1/2 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 2 1/2 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 12,013,790 
لوله درز مستقیم 4 3 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 3 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 13,983,270 
لوله درز مستقیم 4 3 1/2 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 3 1/2 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 17,232,900 
لوله درز مستقیم 4 6 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 6 اینچ46 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 26,587,900 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم صنعتی ضخامت ۵ عرض ۳ اینچ میلیمتر 3 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 235,680 
لوله درز مستقیم ۵ ۱/۲ ۲ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 2 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 235,680 
لوله درز مستقیم ۵ ۴ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 4 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 235,680 
لوله درز مستقیم ۵ ۵ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 5 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 235,680 
لوله درز مستقیم ۵ ۶ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 6 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 235,680 
لوله درز مستقیم 5 3 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 3 اینچ56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 19,202,370 
لوله درز مستقیم 5 4 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 4 اینچ56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 24,126,060 
لوله درز مستقیم 5 6 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 6 اینچ56 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 35,450,540 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم ۶ ۱/۲ ۲ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 2 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 235,680 
لوله درز مستقیم ۶ ۴ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 4 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 235,680 
لوله درز مستقیم ۶ ۵ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 5 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 235,680 
لوله درز مستقیم ۶ ۶ اینچ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 6 اینچ66متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 235,680 
لوله درز مستقیم 6 4 اینچ تهران صنعتی 6متری بنگاه تهران 6 اینچ66 متریصنعتیبنگاه تهران- 31,212,650 
لوله درز مستقیم 6 5 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 5 اینچ66 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 36,435,270 
لوله درز مستقیم 6 6 اینچ تهران صنعتی 6 متری بنگاه تهران 6 اینچ66 متریصنعتیبنگاه تهرانشاخه 39,881,850