لوله درز مستقیم تست آب

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم 2 1 اینچ اصفهان تست آب 6متری کارخانه 1 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درز مستقیم 2 3/4 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه 3/4 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 369,830 
لوله درزدار تست آب 1/2 اینچ ضخامت 2 شاخه 6 متری 1/2 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 369,830 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم 2.5 1/2 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه 1/2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 369,810 
لوله درز مستقیم 2.5 “1/2 1 تهران تست آب 6متری کارخانه 1/2 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درز مستقیم 2.5 1/2 2 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه 1/2 2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درز مستقیم 2.5 1/4 1 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه 1/4 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درز مستقیم 2.5 ” 2 تهران تست آب 6متری کارخانه 2 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درزدار تست آب 3/4 اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری 3/4 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 369,810 
لوله درزدارتست آب 1اینچ ضخامت 2/5 میل شاخه 6 متری 1 اینچ2.56 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز دار”1 تست آب ضخامت 3 میل شاخه 6 متری 3 اینچ36 متریتست آببنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
لوله درز مستقیم 3 1/2 1 اینچ تهران تست آب 6متری بنگاه تهران 3 اینچ36 متریتست آببنگاه تهران- تماس بگیرید
لوله درز مستقیم 3 1/2 1 اینچ صابری تست آب 6متری کارخانه 3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درز مستقیم 3 1/4 1 اینچ اصفهان تست آب 6متری کارخانه 3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درز مستقیم 3 ” 2 تهران تست آب 6متری کارخانه 3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درز مستقیم 3 ” 3 تهران تست آب 6متری کارخانه 3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درز مستقیم 3 ” 4 تهران تست آب 6متری کارخانه 3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درز مستقیم 3 5 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه 3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درزدار ” 1/2 2 ضخامت 3 میل شاخه 6متری 3 اینچ36 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم 4 1/2 2 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه 4 اینچ46 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درز مستقیم 4 2 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه 4 اینچ46 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درز مستقیم 4 3 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه 4 اینچ46 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درز مستقیم 4 4 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه 4 اینچ46 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درز مستقیم 4 5 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه 4 اینچ46 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010