لوازم داربست

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
ناممحل بارگیریبرندقیمتعملیات
بست تک پیچ بنگاه تهرانتهران 516,660 
بست داربستی سبک بنگاه تهرانتهران 507,600 
بست داربستی سنگین بنگاه تهرانتهران 589,180 
بست گردون بنگاه تهرانتهران 688,880 
رابط ۱۷ سانتی بنگاه تهرانتهران 317,260 
رابط ۲۰سانتی بنگاه تهرانتهران 380,710 
مغزی داربست بنگاه تهرانتهران 154,100 
H بست بنگاه تهرانتهران 688,880