قیمت لوله مبلی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامضخامتقطرطولوزنمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله مبلی قطر 10.3 میلیمتر 0.7-1.510.361.8 – 3.8کارخانه تهران تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 13.7 میلیمتر 0.7-1.513.761.8 – 3.8کارخانه تهران تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 17.1 میلیمتر 0.7-1.517.161.8 – 3.8کارخانه تهران تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 21.3 میلیمتر 0.7-1.521.361.8 – 3.8کارخانه تهران تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 26.7 میلیمتر 0.7-1.526.761.8 – 3.8کارخانه تهران تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 33.4 میلیمتر 0.7-1.533.461.8 – 3.8کارخانه تهران تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامضخامتقطرطولوزنمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 0.5 0.51060.73کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0.5 0.51360.95کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0.5 0.51661.1کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 0.5 0.52061.4کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 0.5 0.52261.6کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0.5 0.52561.8کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامضخامتقطرطولوزنمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 0.9 0.91061.3کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 0.9 0.91361.7کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 0.9 0.91662.1کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 0.9 0.91862.3کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 0.9 0.92062.6کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 0.9 0.92262.9کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 0.9 0.92563.3کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 0.9 0.93264.2کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 0.9 0.93564.6کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 0.9 0.93865کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 0.9 0.94265.5کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 0.9 0.94565.9کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 0.9 0.94866.3کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 0.9 0.95066.6کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 0.9 0.96067.9کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامضخامتقطرطولوزنمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 1 11061.5کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 1 11362کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 1 11662.4کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 1 11862.7کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1 12063کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1 12263.3کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1 12563.7کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1 13264.7کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1 13565.2کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1 13865.6کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1 14266.2کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1 14566.6کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1 14867کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1 15067.4کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1 16068.9کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامضخامتقطرطولوزنمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1.25 1.252063.7کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1.25 1.252264.1کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1.25 1.252564.6کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 28 میلیمتر ضخامت 1.25 1.252865.2کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1.25 1.253265.9کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1.25 1.253566.5کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1.25 1.253867کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1.25 1.254267.8کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1.25 1.254568.3کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1.25 1.254868.9کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1.25 1.255069.2کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1.25 1.2554610کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1.25 1.2560611کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامضخامتقطرطولوزنمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 1.5 1.52064.4کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 1.5 1.52264.8کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 1.5 1.52565.5کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 1.5 1.53267کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 1.5 1.53567.7کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 1.5 1.53868.3کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 1.5 1.54269.2کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 45 میلیمتر ضخامت 1.5 1.54569.9کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 48 میلیمتر ضخامت 1.5 1.548610.5کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 50 میلیمتر ضخامت 1.5 1.550611.2کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 54 میلیمتر ضخامت 1.5 1.554611.9کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 1.5 1.560613.2کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 63.5 میلیمتر ضخامت 1.5 1.563.5614کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ماه پیش
نامضخامتقطرطولوزنمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 70 701061کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 13 میلیمتر ضخامت 70 701361.4کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 16 میلیمتر ضخامت 70 701661.7کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 18 میلیمتر ضخامت 70 701861.9کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 20 میلیمتر ضخامت 70 702062.1کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 22 میلیمتر ضخامت 70 702262.3کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 25 میلیمتر ضخامت 70 702562.6کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 32 میلیمتر ضخامت 70 703263.3کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 35 میلیمتر ضخامت 70 703563.6کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 38 میلیمتر ضخامت 70 703864کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 42 میلیمتر ضخامت 70 704264.4کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 60 میلیمتر ضخامت 70 706066.2کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید