قیمت لوله داربستی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامبرندسایزضخامتحالتمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله داربستی اصفهان کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری اصفهان1/2 1 اینچ26 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
لوله داربستی اصفهان “۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری اصفهان1/2 1 اینچ2.56 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری تهران1/2 1 اینچ26 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲/۵ شاخه ۶ متری تهران1/2 1 اینچ2.56 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۳میل شاخه ۶ متری تهران1/2 1 اینچ36 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید
لوله داربستی ۳ ” ۱/۲ ۲ اصفهان ۶متری کارخانه اصفهان1/2 2 اینچ36 متریکارخانهکیلوگرم تماس بگیرید