لوله درز جوش

تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم صنعتی ضخامت ۵ عرض ۳ اینچ میلیمتر 3 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 235,680 
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 200,330 
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱/۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 202,130 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز دار”1 تست آب ضخامت 3 میل شاخه 6 متری 3 اینچ36 متریتست آببنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
لوله درز مستقیم 2 1 اینچ اصفهان تست آب 6متری کارخانه 1 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 250,180 
لوله درز مستقیم 2 3/4 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه 3/4 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 251,990 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامضخامتقطرطولوزنمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 0.5 0.51060.73کارخانه خلیج فارس 289,910 
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 0.9 0.91061.3کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 1 11061.5کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
نامبرندسایزضخامتحالتمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله داربستی اصفهان کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری اصفهان1/2 1 اینچ26 متریکارخانهکیلوگرم 187,630 
لوله داربستی اصفهان “۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری اصفهان1/2 1 اینچ2.56 متریکارخانهکیلوگرم 187,630 
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری تهران1/2 1 اینچ26 متریکارخانهکیلوگرم 200,330 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 6 ساعت پیش
ناممحل بارگیریبرندقیمتعملیات
بست تک پیچ بنگاه تهرانتهران 244,740 
بست داربستی سبک بنگاه تهرانتهران 389,770 
بست داربستی سنگین بنگاه تهرانتهران 453,230