لوله درز جوش

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز مستقیم صنعتی ضخامت ۵ عرض ۳ اینچ میلیمتر 3 اینچ56متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 377,080 
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 349,880 
لوله درز مستقیم ۲ ” ۱/۲ تهران صنعتی ۶متری کارخانه 1/2 اینچ26متریصنعتیکارخانهکیلوگرم 352,610 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامسایزضخامتحالتاستانداردمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله درز دار”1 تست آب ضخامت 3 میل شاخه 6 متری 3 اینچ36 متریتست آببنگاه تهرانکیلوگرم تماس بگیرید
لوله درز مستقیم 2 1 اینچ اصفهان تست آب 6متری کارخانه 1 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 368,010 
لوله درز مستقیم 2 3/4 اینچ تهران تست آب 6متری کارخانه 3/4 اینچ26 متریتست آبکارخانهکیلوگرم 369,830 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتقطرطولوزنمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 0.5 0.51060.73کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 0.9 0.91061.3کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
لوله مبلی قطر 10 میلیمتر ضخامت 1 11061.5کارخانه خلیج فارس تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامبرندسایزضخامتحالتمحل بارگیریواحدقیمتعملیات
لوله داربستی اصفهان کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری اصفهان1/2 1 اینچ26 متریکارخانهکیلوگرم 358,040 
لوله داربستی اصفهان “۱٫۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲٫۵ میل شاخه ۶ متری اصفهان1/2 1 اینچ2.56 متریکارخانهکیلوگرم 344,450 
لوله داربستی تهران کارخانه “۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۵۰ ضخامت ۲ میل شاخه ۶ متری تهران1/2 1 اینچ26 متریکارخانهکیلوگرم 349,880 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
ناممحل بارگیریبرندقیمتعملیات
بست تک پیچ بنگاه تهرانتهران 516,660 
بست داربستی سبک بنگاه تهرانتهران 507,600 
بست داربستی سنگین بنگاه تهرانتهران 589,180