لوله بدون درز (مانیسمان) سبک

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامسایزردهبرندوزن شاخهواحدقیمتعملیات
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1 اینچ20وارداتی12شاخه 7,228,050 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1/2 اینچ20وارداتی5.5شاخه 3,385,290 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1/2 1 اینچ20وارداتی18شاخه 8,966,440 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ ۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ20وارداتی18شاخه 18,664,830 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۴ ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1/4 1 اینچ20وارداتی16شاخه 8,600,460 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 2 اینچ20وارداتی24شاخه 12,443,220 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۳ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 3 اینچ20وارداتی45شاخه 21,409,650 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۳/۴ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 3/4 اینچ20وارداتی8شاخه 3,659,780 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۴ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 4 اینچ20وارداتی65شاخه 32,754,950 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۵ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 5 اینچ20وارداتی105شاخه 41,904,370 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۶ اینچ وارداتی ۶متری کارخانه 6 اینچ20وارداتی140شاخه 52,883,680 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۸ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 8 اینچ20وارداتی190شاخه 80,057,460