لوله بدون درز (مانیسمان) سبک

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامسایزردهبرندوزن شاخهواحدقیمتعملیات
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1 اینچ20وارداتی12شاخه 11,443,580 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1/2 اینچ20وارداتی5.5شاخه 5,492,920 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1/2 1 اینچ20وارداتی18شاخه 21,056,190 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۲ ۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ20وارداتی18شاخه 32,042,030 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۱/۴ ۱ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 1/4 1 اینچ20وارداتی16شاخه 19,225,220 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۲ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 2 اینچ20وارداتی24شاخه 22,887,160 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۳ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 3 اینچ20وارداتی45شاخه 40,281,400 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۳/۴ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 3/4 اینچ20وارداتی8شاخه 6,408,410 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۴ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 4 اینچ20وارداتی65شاخه 47,605,290 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۵ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 5 اینچ20وارداتی105شاخه 66,830,500 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۶ اینچ وارداتی ۶متری کارخانه 6 اینچ20وارداتی140شاخه 86,971,200 
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک ۸ اینچ وارداتی ۶متری بنگاه تهران 8 اینچ20وارداتی190شاخه 134,576,480