قیمت لوله مانیسمان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامسایزردهبرندوزن شاخهواحدقیمتعملیات
لوله مانسمان 3.6 3 اینچ اهواز 6 متری کارخانه 3 اینچ20اهواز-کیلوگرم تماس بگیرید
لوله مانسمان 4.5 5 اینچ اهواز 6 متری کارخانه 5 اینچ20اهواز-کیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامسایزردهبرندوزن شاخهواحدقیمتعملیات
لوله مانسمان وارداتی سایز “۶قطر بیرونی۱۶۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت۷٫۱۱ 6 اینچ40وارداتی-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان وارداتی “۱ قطر بیرونی ۳۳٫۴ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۳۸ شاخه ۶ متری 1 اینچ40وارداتی-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ قطر بیرونی ۲۱٫۳۰ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۷۷ شاخه ۶ متری 1/2 اینچ40وارداتی-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۱ قطر بیرونی ۴۸٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۳٫۶۸ شاخه ۶ متری 1/2 1 اینچ40وارداتی-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان وارداتی ” ۱/۲ ۲ قطر بیرونی ۷۳ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۱۶ شاخه ۶ متری 1/2 2 اینچ40وارداتی-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان وارداتی “۱/۴ ۱قطر بیرونی۴۲٫۲ رده ۴۰ ضخامت۳٫۵۶ شاخه ۶ متری 1/4 1 اینچ40وارداتی-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان وارداتی “۳ قطر بیرونی ۸۸٫۹ رده ۴۰ ضخامت ۵٫۴۹ شاخه ۶ متری 3 اینچ40وارداتی-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان وارداتی ” ۳/۴ قطر بیرونی ۲۶٫۷ رده ۴۰ ضخامت ۲٫۸۷ شاخه ۶ متری 3/4 اینچ40وارداتی-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان وارداتی “۴ قطر بیرونی ۱۱۴٫۳ رده ۴۰ ضخامت ۶٫۰۲ شاخه ۶ متری 4 اینچ40وارداتی-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان وارداتی ۵ اینچ رده ۴۰ شاخه ۶ متری 5 اینچ40وارداتی-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان وارداتی “1/2 3 قطر بیرونی101.6 رده 40 ضخامت5.74 شاخه 6 متری 1/2 3 اینچ40وارداتی-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان وارداتی “2 قطر بیرونی 60.3 رده 40 ضخامت 3.91 شاخه 6 متری 2 اینچ40وارداتی-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ” 1 اهواز 6متری بنگاه تهران 1 اینچ40اهواز-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان “1/2 1 اهواز 6متری بنگاه تهران 1/2 1 اینچ40اهواز-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ” 1/2 2 اهواز 6متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ40اهواز-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان “1/4 1 اهواز 6متری بنگاه تهران 1/4 1 اینچ40اهواز-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ” 2 اهواز 6متری بنگاه تهران 2 اینچ40اهواز-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان 2.77 1/2 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه 1/2 اینچ40دقیق کاوه-کیلوگرم تماس بگیرید
لوله مانسمان 2.87 3/4 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه 3/4 اینچ40دقیق کاوه-کیلوگرم تماس بگیرید
لوله مانسمان ” 3 اهواز 6متری بنگاه تهران 3 اینچ40اهواز-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان 3.38 1 اینچ اهواز 6 متری کارخانه 1 اینچ40اهواز-کیلوگرم تماس بگیرید
لوله مانسمان 3.38 1 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه 1 اینچ40دقیق کاوه-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان 3.56 1/4 1 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه 1/4 1 اینچ40دقیق کاوه-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان 3.68 1/2 1 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه 1/2 1 اینچ40دقیق کاوه-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان 3.91 2 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه 2 اینچ40دقیق کاوه-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ” 4 اهواز 6متری بنگاه تهران 4 اینچ40اهواز-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ” 5 اهواز 6متری بنگاه تهران 5 اینچ40اهواز-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان 5.16 1/2 2 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه 1/2 2 اینچ40دقیق کاوه-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان 5.49 3 اینچ اهواز 6 متری کارخانه 3 اینچ40اهواز-کیلوگرم تماس بگیرید
لوله مانسمان 5.49 3 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه 3 اینچ40دقیق کاوه-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان 5.5 5 اینچ اهواز 6 متری کارخانه 5 اینچ40اهواز-کیلوگرم تماس بگیرید
لوله مانسمان ” 6 اهواز 6متری بنگاه تهران 6 اینچ40اهواز-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان 6.02 4 اینچ اهواز 6 متری کارخانه 4 اینچ40اهواز-کیلوگرم تماس بگیرید
لوله مانسمان 6.02 4 اینچ دقیق کاوه 6متری کارخانه 4 اینچ40دقیق کاوه-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان 6.55 5 اینچ اهواز 6 متری کارخانه 5 اینچ40اهواز-کیلوگرم تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامسایزردهبرندوزن شاخهواحدقیمتعملیات
لوله مانسمان ۱۰٫۹۷ ۶ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران 6 اینچ80چین-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ۲٫۸۷ ۳/۴ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران 3/4 اینچ80چین-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ۳٫۳۸ ۱ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران 1 اینچ80چین-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ۳٫۷۳ ۱/۲ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران 1/2 اینچ80چین-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ۴٫۵۵ ۱ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه 1 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرم تماس بگیرید
لوله مانسمان ۴٫۸۵ ۱/۴ ۱ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه 1/4 1 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرم تماس بگیرید
لوله مانسمان ۴٫۸۵ ۱/۴ ۱ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران 1/4 1 اینچ80چین-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ۵٫۰۸ ۱/۲ ۱ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه 1/2 1 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرم تماس بگیرید
لوله مانسمان ۵٫۰۸ ۱/۲ ۱ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران 1/2 1 اینچ80چین-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ۵٫۵۴ ۲ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه 2 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرم تماس بگیرید
لوله مانسمان ۵٫۵۴ ۲ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران 2 اینچ80چین-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ۷٫۰۱ ۱/۲ ۲ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه 1/2 2 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرم تماس بگیرید
لوله مانسمان ۷٫۰۱ ۱/۲ ۲ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران 1/2 2 اینچ80چین-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ۷٫۶۲ ۳ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه 3 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرم تماس بگیرید
لوله مانسمان ۷٫۶۲ ۳ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران 3 اینچ80چین-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ۸٫۰۸ ۱/۲ ۳ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه 1/2 3 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرم تماس بگیرید
لوله مانسمان ۸٫۰۸ ۱/۲ ۳ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران 1/2 3 اینچ80چین-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ۸٫۵۶ ۴ اینچ دقیق کاوه ۶متری کارخانه 4 اینچ80دقیق کاوه-کیلوگرم تماس بگیرید
لوله مانسمان ۸٫۵۶ ۴ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران 4 اینچ80چین-شاخه تماس بگیرید
لوله مانسمان ۹٫۵۳ ۵ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران 5 اینچ80چین-شاخه تماس بگیرید