لوله استنلس استیل صنعتی

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامسایزردهآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ۱ اینچ رده ۱۰ 1 اینچ101.48416 متریکیلوگرم 6,798,170 
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ۲ اینچ رده ۱۰ 2 اینچ101.48416 متریکیلوگرم 6,798,170 
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ۳ اینچ رده ۱۰ 3 اینچ101.48416 متریکیلوگرم 6,798,170 
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ۴ اینچ رده ۱۰ 4 اینچ101.48416 متریکیلوگرم 6,798,170 
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ۵ اینچ رده ۱۰ 5 اینچ101.48416 متریکیلوگرم 6,798,170 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامسایزردهآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ 1 اینچ103046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۴۰ 1 اینچ403046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۸۰ 1 اینچ803046 متریکیلوگرم 2,937,440 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ 1 1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ رده ۸۰ 1 1/2 اینچ803046 متریکیلوگرم 2,937,440 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ 1 1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ 1 1/4 اینچ103046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ رده ۴۰ 1 1/4 اینچ403046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ رده ۸۰ 1 1/4 اینچ803046 متریکیلوگرم 2,937,440 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ 1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ 1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۸۰ 1/2 اینچ803046 متریکیلوگرم 2,937,440 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۱۰ 10 اینچ103046 متریکیلوگرم 3,247,030 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰ 12 اینچ103046 متریکیلوگرم 3,434,660 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۸ اینچ رده ۱۰ 18 اینچ103046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ 2 اینچ103046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۴۰ 2 اینچ403046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۸۰ 2 اینچ803046 متریکیلوگرم 2,937,440 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ 2 1/2 اینچ103046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ 2 1/2 اینچ403046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳ اینچ رده ۱۰ 3 اینچ103046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳ اینچ رده ۴۰ 3 اینچ403046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳ اینچ رده ۸۰ 3 اینچ803046 متریکیلوگرم 2,937,440 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۸۰ 3/4 اینچ803046 متریکیلوگرم 2,937,440 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ 3/4 اینچ103046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ 3/4 اینچ403046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۱۰ 4 اینچ103046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۴۰ 4 اینچ403046 متریکیلوگرم 2,871,780 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۸۰ 4 اینچ803046 متریکیلوگرم 2,937,440 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۵ اینچ رده ۴۰ 5 اینچ403046 متریکیلوگرم 2,965,590 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۵ اینچ رده ۸۰ 5 اینچ803046 متریکیلوگرم 3,012,500 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۵ اینچ رده ۴۰ 5 اینچ403046 متریکیلوگرم 2,965,590 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۶ اینچ رده ۱۰ 6 اینچ103046 متریکیلوگرم 2,965,590 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۶ اینچ رده ۴۰ 6 اینچ403046 متریکیلوگرم 3,059,400 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۸ اینچ رده ۱۰ 8 اینچ103046 متریکیلوگرم 3,340,850 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نامسایزردهآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۱۰ 1 اینچ103166 متریکیلوگرم 3,772,530 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ 1 اینچ403166 متریکیلوگرم 3,772,530 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۸۰ 1 اینچ803166 متریکیلوگرم 3,819,440 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ 1 1/2 اینچ103166 متریکیلوگرم 3,772,530 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ 1 1/4 اینچ103166 متریکیلوگرم 3,772,530 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ 1/2 اینچ103166 متریکیلوگرم 3,772,530 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ 1/2 اینچ403166 متریکیلوگرم 3,772,530 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۸۰ 1/2 اینچ803166 متریکیلوگرم 3,819,440 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۰ اینچ رده ۱۰ 10 اینچ103166 متریکیلوگرم 4,053,980 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۲ اینچ رده ۲۰ 12 اینچ203166 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۲ اینچ رده ۱۰ 12 اینچ103166 متریکیلوگرم 4,007,070 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۶ اینچ رده ۱۰ 16 اینچ103166 متریکیلوگرم 4,354,190 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ اینچ رده ۱۰ 2 اینچ103166 متریکیلوگرم 3,772,530 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ اینچ رده ۴۰ 2 اینچ403166 متریکیلوگرم 3,802,030 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ 2 1/2 اینچ403166 متریکیلوگرم 3,772,530 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۲۰ اینچ رده ۱۰ 20 اینچ103166 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۳ اینچ رده ۱۰ 3 اینچ103166 متریکیلوگرم 3,772,530 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۳ اینچ رده ۸۰ 3 اینچ803166 متریکیلوگرم 3,819,440 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ 3/4 اینچ403166 متریکیلوگرم 3,772,530 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ 3/4 اینچ403166 متریکیلوگرم 3,772,530 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۴ اینچ رده ۱۰ 4 اینچ103166 متریکیلوگرم 3,772,530 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۶ اینچ رده ۱۰ 6 اینچ103166 متریکیلوگرم 3,866,350 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۶ اینچ رده ۴۰ 6 اینچ403166 متریکیلوگرم 3,866,350 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۸ اینچ رده ۱۰ 8 اینچ103166 متریکیلوگرم 3,960,160 
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۸ اینچ رده ۴۰ 8 اینچ403166 متریکیلوگرم 3,960,160