لوله استنلس استیل دکوراتیو

تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامسایزضخامتآلیاژحالتواحدقیمتعملیات
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۱۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 100.63046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۱۰ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 101.53046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۱۰۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 1020.63046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۱۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 120.63046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۱۶ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 160.63046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۱۹ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 190.63046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۲۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 200.63046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۲۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 220.63046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۲۵ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 250.63046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۳۰ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 300.63046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۳۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 320.63046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۳۸ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 380.63046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۳۸ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 381.53046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۴۲ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 420.63046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 510.63046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۵۱ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 511.53046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 631.53046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۱٫۵ میلیمتر 631.53046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۶۳ ضخامت ۲ میلیمتر 6323046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۷۶ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 760.63046 متریکیلوگرم تماس بگیرید
لوله استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ سایز ۸ ضخامت ۰٫۶ میلیمتر 80.63046 متریکیلوگرم تماس بگیرید