قیمت هاش

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامسایزاستانداردطولبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
هاش سبک 10 ترک-کره 12 متری 10HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 100 ترک-کره 12 متری 100HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 12 ترک-کره 12 متری 12HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 14 ترک-کره 12 متری 14HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 14 ذوب آهن 12 متری 14HEA12متریذوب آهنبنگاه تهران 326,320 
هاش سبک 16 ترک-کره 12 متری 16HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 16 ترک-کره 12 متری 16HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 16 ذوب آهن 12 متری 16HEA12متریذوب آهنبنگاه تهران 326,320 
هاش سبک 18 ترک-کره 12 متری 18HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 18 ذوب آهن 12 متری 18HEA12متریذوب آهنبنگاه تهران 326,320 
هاش سبک 20 ترک-کره 12 متری 20HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 20 ذوب آهن 12 متری 20HEA12متریذوب آهنبنگاه تهران 326,320 
هاش سبک 22 ترک-کره 12 متری 22HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 24 ترک-کره 12 متری 24HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 26 ترک-کره 12 متری 26HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 28 ترک-کره 12 متری 28HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 30 ترک-کره 12 متری 30HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 32 ترک-کره 12 متری 32HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 34 ترک-کره 12 متری 34HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 36 ترک-کره 12 متری 36HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 38 ترک-کره 12 متری 38HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 40 ترک-کره 12 متری 40HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 45 ترک-کره 12 متری 45HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 50 ترک-کره 12 متری 50HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 55 ترک-کره 12 متری 55HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 60 ترک-کره 12 متری 60HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 65 ترک-کره 12 متری 65HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سبک 70 ترک-کره 12 متری 70HEA12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامسایزاستانداردطولبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
هاش سنگین 10 ترک-کره 12 متری 10HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 100 ترک-کره 12 متری 100HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 12 ترک-کره 12 متری 12HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 14 ترک-کره 12 متری 14HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 14 ذوب آهن 12 متری 14HEB12متریذوب آهنبنگاه تهران 326,320 
هاش سنگین 16 ترک-کره 12 متری 16HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 16 ذوب آهن 12 متری 16HEB12متریذوب آهنبنگاه تهران 326,320 
هاش سنگین 18 ترک-کره 12 متری 18HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 18 ذوب آهن 12 متری 18HEB12متریذوب آهنبنگاه تهران 326,320 
هاش سنگین 20 ترک-کره 12 متری 20HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 20 ذوب آهن 12 متری 20HEB12متریذوب آهنبنگاه تهران 335,380 
هاش سنگین 22 ترک-کره 12 متری 22HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 24 ترک-کره 12 متری 24HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 24 ترک-کره 12 متری 24HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 26 ترک-کره 12 متری 26HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 28 ترک-کره 12 متری 28HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 30 ترک-کره 12 متری 30HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 30 ذوب آهن 12 متری 30HEB12متریذوب آهنبنگاه تهران 625,430 
هاش سنگین 32 ترک-کره 12 متری 32HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 34 ترک-کره 12 متری 34HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 36 ترک-کره 12 متری 36HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 38 ترک-کره 12 متری 38HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 40 ترک-کره 12 متری 40HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 45 ترک-کره 12 متری 45HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 50 ترک-کره 12 متری 50HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 55 ترک-کره 12 متری 55HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 60 ترک-کره 12 متری 60HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 65 ترک-کره 12 متری 65HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید
هاش سنگین 70 ترک-کره 12 متری 70HEB12متریترک-کرهبنگاه تهران تماس بگیرید