قیمت تیرآهن

تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامبرندسایزطول شاخهواحدمحل بارگیریوزن تقریبیقیمتعملیات
تیرآهن ذوب آهن 14 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن1412 متری-بنگاه اصفهان- 25,470,460 
تیرآهن ذوب آهن 16 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن1612 متری-بنگاه اصفهان- 32,631,200 
تیرآهن ذوب آهن 18 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن1812 متری-بنگاه اصفهان- 37,797,810 
تیرآهن ذوب آهن 20 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن2012 متری-بنگاه اصفهان- 48,493,580 
تیرآهن ذوب آهن 22 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن2212 متری-بنگاه اصفهان- 51,666,060 
تیرآهن ذوب آهن 24 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن2412 متریشاخهبنگاه اصفهان- 71,607,350 
تیرآهن ذوب آهن 27 بنگاه اصفهان شاخه 12 متری ذوب آهن2712 متریشاخهبنگاه اصفهان- 77,045,880 
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن1212 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تیرآهن 12 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن1212 متریکیلوگرمکارخانه- 157,720 
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن1412 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن1412 متریکیلوگرمکارخانه- تماس بگیرید
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن1612 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن1612 متریکیلوگرمکارخانه- تماس بگیرید
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن1812 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تیرآهن 18 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن1812 متریکیلوگرمکارخانه- 145,970 
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن2012 متریشاخهبنگاه تهران- 147,250 
تیرآهن 20 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن2012 متریکیلوگرمکارخانه- 147,250 
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن2212 متریشاخهبنگاه تهران- 146,790 
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن2212 متریکیلوگرمکارخانه- 146,790 
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن2412 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تیرآهن 24 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن2412 متریکیلوگرمکارخانه- تماس بگیرید
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن2712 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن2712 متریکیلوگرمکارخانه- 145,970 
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان ذوب آهن3012 متریشاخهبنگاه اصفهان- 90,642,200 
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE تهران ذوب آهن3012 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تیرآهن 30 ذوب آهن 12 متری IPE کارخانه ذوب آهن3012 متریکیلوگرمکارخانه- 184,010 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامبرندسایزطول شاخهواحدمحل بارگیریوزن تقریبیقیمتعملیات
تیرآهن 14 فایکو 12 متری بنگاه تهران فایکو1412 متریشاخهبنگاه تهران- 22,479,270 
تیرآهن 16 فایکو 12 متری بنگاه تهران فایکو1612 متریشاخهبنگاه تهران- 26,739,460 
تیرآهن 18 فایکو 12 متری بنگاه تهران فایکو1812 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تیرآهن 20 فایکو 12 متری بنگاه تهران فایکو2012 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تیرآهن 22 فایکو 12 متری بنگاه تهران فایکو2212 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تیرآهن 24 فایکو 12 متری بنگاه تهران فایکو2412 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامبرندسایزطول شاخهواحدمحل بارگیریوزن تقریبیقیمتعملیات
تیرآهن 14 اهواز 12 متری IPE تهران اهواز1412 متریشاخهبنگاه تهران- 145,970 
تیرآهن 16 اهواز 12 متری IPE تهران اهواز1612 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تیرآهن 18 اهواز 12 متری IPE تهران اهواز1812 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تیرآهن 20 اهواز 12 متری IPE تهران اهواز2012 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامبرندسایزطول شاخهواحدمحل بارگیریوزن تقریبیقیمتعملیات
تیرآهن 16 یزد 12 متری IPE تهران یزد1612 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تیرآهن 22 یزد 12 متری IPE تهران یزد2212 متریشاخهبنگاه تهران- 48,040,370 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامبرندسایزطول شاخهواحدمحل بارگیریوزن تقریبیقیمتعملیات
تیرآهن 10 ترک 12 متری IPE تهران ترک1012 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تیرآهن IPE 10 ترک 12 متری بنگاه تهران ترک1012 متری-بنگاه تهران- 29,821,290 
تیرآهن IPE 33 ترک 12 متری بنگاه تهران ترک3312 متریکیلوگرمبنگاه تهران- 426,030 
تیرآهن IPE 36 ترک 12 متری بنگاه تهران ترک3612 متریکیلوگرمبنگاه تهران- 398,830 
تیرآهن IPE 40 ترک 12 متری بنگاه تهران ترک4012 متریکیلوگرمبنگاه تهران- 534,790 
تیرآهن IPE 45 ترک 12 متری بنگاه تهران ترک4512 متریکیلوگرمبنگاه تهران- 416,960 
تیرآهن IPE 50 ترک 12 متری بنگاه تهران ترک5012 متریکیلوگرمبنگاه تهران- 398,830 
تیرآهن IPE 55 ترک 12 متری بنگاه تهران ترک5512 متریکیلوگرمبنگاه تهران- 543,850 
تیرآهن IPE 60 ترک 12 متری بنگاه تهران ترک6012 متریکیلوگرمبنگاه تهران- 543,850 
تیرآهن IPE 8 ترک 12 متری بنگاه تهران ترک812 متریشاخهبنگاه تهران- 19,034,870 
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامبرندسایزطول شاخهواحدمحل بارگیریوزن تقریبیقیمتعملیات
تیرآهن 14 اشتهارد 12متری بنگاه تهران اشتهارد1412 متریشاخهبنگاه تهران- تماس بگیرید
تاریخ آخرین بروزرسانی : 5 ساعت پیش
نامبرندسایزطول شاخهواحدمحل بارگیریوزن تقریبیقیمتعملیات
تیرآهن 55 روسیه 12 متری IPE تهران روسیه5512 متریکیلوگرمبنگاه تهران- 453,300 
تیرآهن35 روسیه 12 متری IPE تهران روسیه3512 متریکیلوگرمبنگاه تهران- 453,220 
تیرآهن40 روسیه 12 متری IPE تهران روسیه4012 متریکیلوگرمبنگاه تهران- 453,220 
تیرآهن45 روسیه 12 متری IPE تهران روسیه4512 متریکیلوگرمبنگاه تهران- 453,220 
تیرآهن50 روسیه 12 متری IPE تهران روسیه5012 متریکیلوگرمبنگاه تهران- 453,220 
تیرآهن60 روسیه 12 متری IPE تهران روسیه6012 متریکیلوگرمبنگاه تهران- 453,220