یزد

تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
تیرآهن 16 یزد 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-یزدبنگاه تهران تماس بگیرید
تیرآهن 22 یزد 12 متری IPE تهران -WN--WN--WN-یزدبنگاه تهران تماس بگیرید
کلاف 10 آجدار یزد احرامیان -WN-کلاف اجدار-WN-یزدکارخانه تماس بگیرید
کلاف 10 ساده یزد احرامیان -WN-کلاف ساده-WN-یزدکارخانه تماس بگیرید
کلاف 5.5 ساده یزد احرامیان -WN-کلاف ساده-WN-یزدکارخانه تماس بگیرید
کلاف 5.5 ساده یزد احرامیان -WN-کلاف ساده-WN-یزدکارخانه تماس بگیرید
کلاف 5.5 ساده یزد احرامیان -WN-کلاف ساده-WN-یزدکارخانه تماس بگیرید
کلاف 6.5 ساده یزد احرامیان -WN-کلاف ساده-WN-یزدکارخانه تماس بگیرید
کلاف 6.5 ساده یزد احرامیان -WN-کلاف ساده-WN-یزدکارخانه تماس بگیرید
کلاف 8 آجدار یزد احرامیان -WN-کلاف اجدار-WN-یزدکارخانه تماس بگیرید
کلاف 8 ساده یزد احرامیان -WN-کلاف ساده-WN-یزدکارخانه تماس بگیرید