گیلان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق سیاه 10 گیلان 1000 رول ST37 کارخانه 10رول1000گیلانکارخانه 165,880 
ورق سیاه 10 گیلان 1250 رول ST37 کارخانه 10رول1250گیلانکارخانه 168,600 
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1000 شیت ST37 بنگاه تهران 10شیت6000*1000گیلانبنگاه تهران 173,580 
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1250 شیت ST37 بنگاه تهران 10شیت6000*1250گیلانبنگاه تهران 173,580 
ورق سیاه 12 گیلان 1000 رول ST37 کارخانه 12رول1000گیلانکارخانه 165,880 
ورق سیاه 12 گیلان 1250 رول ST37 کارخانه 12رول1250گیلانکارخانه 168,600 
ورق سیاه 12 گیلان 6000*1000 شیت ST37 بنگاه تهران 12شیت6000*1000گیلانبنگاه تهران 173,580 
ورق سیاه 12 گیلان 6000*1250 شیت ST37 بنگاه تهران 12شیت6000*1250گیلانبنگاه تهران 173,580 
ورق سیاه 15 گیلان 1000 رول ST37 کارخانه 15رول1000گیلانکارخانه 165,880 
ورق سیاه 15 گیلان 1250 رول ST37 کارخانه 15رول1250گیلانکارخانه 168,600 
ورق سیاه 15 گیلان 6000*1000 شیت ST37 بنگاه تهران 15شیت6000*1000گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 15 گیلان 6000*1250 شیت ST37 بنگاه تهران 15شیت6000*1250گیلانبنگاه تهران 173,580 
ورق سیاه 3 گیلان 1000*2000 شیت ST37 بنگاه تهران 3شیت1000*2000گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 4 گیلان 1000*2000 شیت بنگاه تهران 4شیت1000*2000گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 6 گیلان 1000*2000 شیت ST37 بنگاه تهران 6شیت1000*2000گیلانبنگاه تهران 181,020 
ورق سیاه 6 گیلان 1250*2500 شیت بنگاه تهران 6شیت1250*2500گیلانبنگاه تهران 181,020 
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1000 برش خورده بنگاه تهران 6برش خورده6000*1000گیلانبنگاه تهران 180,830 
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1250 شیت بنگاه تهران 6شیت6000*1250گیلانبنگاه تهران 181,020 
ورق سیاه 8 گیلان 6000*1250 شیت بنگاه تهران 8شیت6000*1250گیلانبنگاه تهران 180,830