گیلان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق سیاه 10 گیلان 1000 رول ST37 کارخانه 10رول1000گیلانکارخانه 311,360 
ورق سیاه 10 گیلان 1250 رول ST37 کارخانه 10رول1250گیلانکارخانه 247,640 
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1000 شیت ST37 بنگاه تهران 10شیت6000*1000گیلانبنگاه تهران 311,360 
ورق سیاه 10 گیلان 6000*1250 شیت ST37 بنگاه تهران 10شیت6000*1250گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 12 گیلان 1000 رول ST37 کارخانه 12رول1000گیلانکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 12 گیلان 1250 رول ST37 کارخانه 12رول1250گیلانکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 12 گیلان 6000*1000 شیت ST37 بنگاه تهران 12شیت6000*1000گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 12 گیلان 6000*1250 شیت ST37 بنگاه تهران 12شیت6000*1250گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 15 گیلان 1000 رول ST37 کارخانه 15رول1000گیلانکارخانه 217,550 
ورق سیاه 15 گیلان 1250 رول ST37 کارخانه 15رول1250گیلانکارخانه 224,800 
ورق سیاه 15 گیلان 6000*1000 شیت ST37 بنگاه تهران 15شیت6000*1000گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 15 گیلان 6000*1250 شیت ST37 بنگاه تهران 15شیت6000*1250گیلانبنگاه تهران 320,430 
ورق سیاه 3 گیلان 1000*2000 شیت ST37 بنگاه تهران 3شیت1000*2000گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 4 گیلان 1000*2000 شیت بنگاه تهران 4شیت1000*2000گیلانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 6 گیلان 1000*2000 شیت ST37 بنگاه تهران 6شیت1000*2000گیلانبنگاه تهران 311,550 
ورق سیاه 6 گیلان 1250*2500 شیت بنگاه تهران 6شیت1250*2500گیلانبنگاه تهران 317,890 
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1000 برش خورده بنگاه تهران 6برش خورده6000*1000گیلانبنگاه تهران 311,360 
ورق سیاه 6 گیلان 6000*1250 شیت بنگاه تهران 6شیت6000*1250گیلانبنگاه تهران 317,890 
ورق سیاه 8 گیلان 6000*1250 شیت بنگاه تهران 8شیت6000*1250گیلانبنگاه تهران 317,700