کوثر اهواز

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کوثر اهوازکارخانه 228,240 
میلگرد آجدار کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کوثر اهوازکارخانه 228,240 
میلگرد آجدار کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کوثر اهوازکارخانه 228,690 
میلگرد آجدار کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کوثر اهوازکارخانه 228,690 
میلگرد آجدار کوثر اهواز 22 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کوثر اهوازکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کوثر اهوازکارخانه 228,690 
میلگرد آجدار کوثر اهواز 25 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کوثر اهوازکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کوثر اهواز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کوثر اهوازکارخانه 228,690 
میلگرد آجدار کوثر اهواز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کوثر اهوازکارخانه 228,690 
میلگرد آجدار کوثر اهواز 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کوثر اهوازکارخانه 228,690 
کلاف ساده 10 کوثر اهواز -WN-کلاف ساده-WN-کوثر اهوازکارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
کلاف ساده 5.5 کوثر اهواز -WN-کلاف ساده-WN-کوثر اهوازکارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
کلاف ساده 6.5کوثر اهواز -WN-کلاف ساده-WN-کوثر اهوازکارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
کلاف ساده 8 کوثر اهواز -WN-کلاف ساده-WN-کوثر اهوازکارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
کلاف ساده 9 کوثر اهواز -WN-کلاف ساده-WN-کوثر اهوازکارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
کلاف 10 آجدار کوثر اهواز -WN-کلاف اجدار-WN-کوثر اهوازکارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
کلاف 10 آجدار کوثر اهواز -WN-کلاف اجدار-WN-کوثر اهوازکارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
کلاف 12 آجدار کوثر اهواز -WN-کلاف اجدار-WN-کوثر اهوازکارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
کلاف 8 آجدار کوثر اهواز -WN-کلاف اجدار-WN-کوثر اهوازکارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید
کلاف 8 آجدار کوثر اهواز -WN-کلاف اجدار-WN-کوثر اهوازکارخانه کوثر اهواز تماس بگیرید