کاویان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
ورق سیاه 10 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران 10فابريك6000*1250کاویانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 10 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه 10فابريك6000*1250کاویانکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 10 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران 10فابريك6000*1500کاویانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 10 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه 10فابريك6000*1500کاویانکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران 12فابريك6000*1250کاویانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه 12فابريك6000*1250کاویانکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران 12فابريك6000*1500کاویانبنگاه تهران 194,430 
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه 12فابريك6000*1500کاویانکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران 15فابريك6000*1250کاویانبنگاه تهران 194,880 
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه 15فابريك6000*1250کاویانکارخانه 179,030 
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران 15فابريك6000*1500کاویانبنگاه تهران 204,410 
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه 15فابريك6000*1500کاویانکارخانه 193,980 
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران 20فابريك6000*1250کاویانبنگاه تهران 198,240 
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه 20فابريك6000*1250کاویانکارخانه 179,030 
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران 20فابريك6000*1500کاویانبنگاه تهران 201,680 
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه 20فابريك6000*1500کاویانکارخانه 193,980 
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1200 فابریک کارخانه 25فابريك6000*1200کاویانکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران 25فابريك6000*1250کاویانبنگاه تهران 198,240 
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه 25فابريك6000*1250کاویانکارخانه 179,030 
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران 25فابريك6000*1500کاویانبنگاه تهران 206,490 
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه 25فابريك6000*1500کاویانکارخانه 193,980 
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1200 فابریک کارخانه 30فابريك6000*1200کاویانکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران 30فابريك6000*1250کاویانبنگاه تهران 193,530 
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه 30فابريك6000*1250کاویانکارخانه 179,030 
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران 30فابريك6000*1500کاویانبنگاه تهران 201,680 
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه 30فابريك6000*1500کاویانکارخانه 193,980 
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران 35فابريك6000*1250کاویانبنگاه تهران 193,530 
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه 35فابريك6000*1250کاویانکارخانه 179,030 
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران 35فابريك6000*1500کاویانبنگاه تهران 201,780 
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه 35فابريك6000*1500کاویانکارخانه 193,980 
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران 40فابريك6000*1250کاویانبنگاه تهران 193,620 
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه 40فابريك6000*1250کاویانکارخانه 179,030 
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران 40فابريك6000*1500کاویانبنگاه تهران 201,780 
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه 40فابريك6000*1500کاویانکارخانه 193,980 
ورق سیاه 45 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران 45فابريك6000*1250کاویانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 45 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه 45فابريك6000*1250کاویانکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 50 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران 50فابريك6000*1250کاویانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 50 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه 50فابريك6000*1250کاویانکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 50 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهران 50فابريك6000*1500کاویانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 50 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه 50فابريك6000*1500کاویانکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 60 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه 60فابريك6000*1500کاویانکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 70 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه 70فابريك6000*1500کاویانکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 8 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهران 8فابريك6000*1250کاویانبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق سیاه 8 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانه 8فابريك6000*1250کاویانکارخانه تماس بگیرید
ورق سیاه 80 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانه 80فابريك6000*1500کاویانکارخانه تماس بگیرید