کاوه تیکمه داش

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاوه تیکمه داشکارخانه 150,290 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاوه تیکمه داشکارخانه 153,910 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاوه تیکمه داشکارخانه 150,290 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاوه تیکمه داشکارخانه 149,390 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاوه تیکمه داشکارخانه 149,390 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاوه تیکمه داشکارخانه 149,390 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاوه تیکمه داشکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاوه تیکمه داشکارخانه 149,390 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاوه تیکمه داشکارخانه 149,390 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاوه تیکمه داشکارخانه 149,390 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاوه تیکمه داشکارخانه 149,390 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاوه تیکمه داشکارخانه 149,390 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاوه تیکمه داشکارخانه 151,190 
میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاوه تیکمه داشکارخانه 154,820