کاشان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 9 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار کاشان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 36 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 40 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.3رول-WN-کاشانبنگاه تهران 573,320 
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.3رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.3رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۳۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.35رول-WN-کاشانبنگاه تهران 573,770 
ورق گالوانیزه ۰٫۳۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.35رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-کاشانبنگاه تهران 550,210 
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.4رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-کاشانبنگاه تهران 549,750 
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.4رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.45رول-WN-کاشانبنگاه تهران 550,210 
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.45رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.45رول-WN-کاشانبنگاه تهران 549,750 
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.45رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-کاشانبنگاه تهران 526,180 
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.5رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-کاشانبنگاه تهران 526,180 
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.5رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.55رول-WN-کاشانبنگاه تهران 508,960 
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.55رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.55رول-WN-کاشانبنگاه تهران 508,960 
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.55رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-کاشانبنگاه تهران 489,020 
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.6رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-کاشانبنگاه تهران 489,930 
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.6رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-کاشانبنگاه تهران 468,170 
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.7رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-کاشانبنگاه تهران 467,720 
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.7رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.8رول-WN-کاشانبنگاه تهران 468,170 
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.8رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.8رول-WN-کاشانبنگاه تهران 468,630 
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.8رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.9رول-WN-کاشانبنگاه تهران 466,360 
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.9رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.9رول-WN-کاشانبنگاه تهران 465,460 
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.9رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1رول-WN-کاشانبنگاه تهران 458,200 
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 1رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 1رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1.25رول-WN-کاشانبنگاه تهران 458,200 
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 1.25رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 1.25رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران 1.25رول-WN-کاشانبنگاه تهران 456,390 
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 1.5رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰رول بنگاه تهران 1.5رول-WN-کاشانبنگاه تهران 551,560 
ورق گالوانیزه ۱کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران 1رول-WN-کاشانبنگاه تهران 460,920