کاشان

تاریخ آخرین بروزرسانی : 7 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
میلگرد آجدار کاشان 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 36 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 40 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
میلگرد آجدار کاشان 8 A3 شاخه 12 متری کارخانه -WN-شاخه 12 متری-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.3رول-WN-کاشانبنگاه تهران 349,430 
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.3رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.3رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۳۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.35رول-WN-کاشانبنگاه تهران 353,960 
ورق گالوانیزه ۰٫۳۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.35رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-کاشانبنگاه تهران 330,400 
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.4رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.4رول-WN-کاشانبنگاه تهران 330,400 
ورق گالوانیزه ۰٫۴ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.4رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.45رول-WN-کاشانبنگاه تهران 321,330 
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.45رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.45رول-WN-کاشانبنگاه تهران 321,330 
ورق گالوانیزه ۰٫۴۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.45رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-کاشانبنگاه تهران 325,860 
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.5رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.5رول-WN-کاشانبنگاه تهران 303,210 
ورق گالوانیزه ۰٫۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.5رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.55رول-WN-کاشانبنگاه تهران 298,670 
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.55رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.55رول-WN-کاشانبنگاه تهران 298,670 
ورق گالوانیزه ۰٫۵۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.55رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-کاشانبنگاه تهران 297,760 
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.6رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.6رول-WN-کاشانبنگاه تهران 283,260 
ورق گالوانیزه ۰٫۶ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.6رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-کاشانبنگاه تهران 266,950 
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.7رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.7رول-WN-کاشانبنگاه تهران 266,950 
ورق گالوانیزه ۰٫۷ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.7رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.8رول-WN-کاشانبنگاه تهران 264,230 
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.8رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.8رول-WN-کاشانبنگاه تهران 264,230 
ورق گالوانیزه ۰٫۸ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.8رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 0.9رول-WN-کاشانبنگاه تهران 264,230 
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 0.9رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 0.9رول-WN-کاشانبنگاه تهران 264,230 
ورق گالوانیزه ۰٫۹ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 0.9رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1رول-WN-کاشانبنگاه تهران 262,410 
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 1رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 1رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 1.25رول-WN-کاشانبنگاه تهران 262,410 
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 1.25رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه 1.25رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۲۵کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران 1.25رول-WN-کاشانبنگاه تهران 262,410 
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه 1.5رول-WN-کاشانکارخانه تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۱٫۵ کاشان ۱۰۰۰رول بنگاه تهران 1.5رول-WN-کاشانبنگاه تهران 271,480 
ورق گالوانیزه ۱کاشان ۱۲۵۰رول بنگاه تهران 1رول-WN-کاشانبنگاه تهران 263,320