چین

تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نامضخامتحالتابعادبرندمحل بارگیریقیمتعملیات
لوله مانسمان ۱۰٫۹۷ ۶ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-چین-WN- 183,097,260 
لوله مانسمان ۲٫۸۷ ۳/۴ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-چین-WN- 8,697,130 
لوله مانسمان ۳٫۳۸ ۱ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-چین-WN- 16,478,750 
لوله مانسمان ۳٫۷۳ ۱/۲ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-چین-WN- 7,781,640 
لوله مانسمان ۴٫۸۵ ۱/۴ ۱ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-چین-WN- 21,971,680 
لوله مانسمان ۵٫۰۸ ۱/۲ ۱ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-چین-WN- 27,464,590 
لوله مانسمان ۵٫۵۴ ۲ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-چین-WN- 39,365,910 
لوله مانسمان ۷٫۰۱ ۱/۲ ۲ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-چین-WN- 52,182,720 
لوله مانسمان ۷٫۶۲ ۳ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-چین-WN- 82,393,770 
لوله مانسمان ۸٫۰۸ ۱/۲ ۳ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-چین-WN- تماس بگیرید
لوله مانسمان ۸٫۵۶ ۴ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-چین-WN- 109,858,360 
لوله مانسمان ۹٫۵۳ ۵ اینچ چین ۶متری بنگاه تهران -WN--WN--WN-چین-WN- 123,590,650 
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ بنفش رول بنگاه تهران 0.18رول-WN-چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ صورتی رول بنگاه تهران 0.18رول-WN-چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ بنفش رول بنگاه تهران 0.25رول-WN-چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره آبی 5015 چین 0.4کرکره1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره آبی 5015 چین 0.47کرکره1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره بنفش 4005 چین 0.4کرکره1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سبز 6024 چین 0.4کرکره1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سبز 6024 چین 0.47کرکره1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفال 8004 چین 0.47کرکره1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفال 8004 چین 0.4کرکره1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفید 9016 چین 0.4کرکره1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره سفید 9016 چین 0.47کرکره1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره صورتی 4003 چین 0.4کرکره1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز 3000 چین 0.4کرکره1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قرمز 3000 چین 0.47کرکره1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قهوه ای سوخته 8017 چین 0.4کرکره1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره قهوه ای 8017 چین 0.47کرکره1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی 2004 چین 0.4کرکره1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره نارنجی 2004 چین 0.47کرکره1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره پرتقالی 1028 چین 0.4کرکره1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره پرتقالی 1028 چین 0.47کرکره1چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق کرکره کرم 9001 چین 0.4کرکره1.25چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ چین ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 2رول-WN-چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲ چین ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 2رول-WN-چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲٫۵ چین ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 2.5رول-WN-چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۲٫۵ چین ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 2.5رول-WN-چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۳ چین ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 3رول-WN-چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۳ چین ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 3رول-WN-چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۴ چین ۱۰۰۰ رول بندر عباس 4رول-WN-چینبندرعباس تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۴ چین ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 4رول-WN-چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۴ چین ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران 4رول-WN-چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۵ چین ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 5رول-WN-چینبنگاه تهران تماس بگیرید
ورق گالوانیزه ۶ چین ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران 6رول-WN-چینبنگاه تهران تماس بگیرید